Jednoduché účtovníctvo

Ponúkame Vám možnosť spracovania dokladov od jednorázovej kontroly až po komplexné vedenie účtovníctva v intervaloch podľa požiadaviek klienta.  Spracovanie údajov pre jednoduché účtovníctvo zahŕňa:

Daňová registrácia: prihláška fyzickej osoby

Vedenie peňažného denníka: Pokladnica, Banka, Interné doklady

Evidencia došlých a odoslaných faktúr, saldokonto

Vedenie pomocných účtovných kníh

Daňové priznanie:

Daňové priznanie DPH: mesačne, štvrťročne

Daňové priznanie k Dani z motorových vozidiel

Daňové priznanie k Dani  z nehnuteľnosti

Daňové priznanie k Dani z príjmov fyzických osôb, vyčíslenie dane z príjmov vrátane preddavkov

Spracovanie účtovnej uzávierky: inventarizácia majetku, odpisový plán, interné smernice

Vypracovanie účtovnej závierky: Výkaz o majetku, Výkaz o príjmoch a výdavkoch

Optimalizácia daní

Finančná analýza

Výstupy podľa želania zákazníka

Archivácia dokladov

Typické pre jednoduché účtovníctvo je oddelené účtovanie o peňažnom hospodárení v peňažnom denníku od evidencie majetku, ktorý sa vzťahuje k činnosti účtovnej jednotky a záväzkov z tejto činnosti vyplývajúcich.
Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva vedú:

• peňažný denník
• knihu pohľadávok a záväzkov
• pomocné knihy
, pokiaľ pre nich má náplň.