Účtovná závierka

 Spracujeme komplexnú účtovnú uzávierku a vypracujeme účtovnú závierku. Navyše splníme za Vás všetky zákonné  povinnosti, ktoré súvisia s ukončením účtovného obdobia. Účtovná závierka tvorí prílohu k daňovému priznaniu.

Účtovná závierka, okrem všeobecných náležitostí, v sústave podvojného účtovníctva obsahuje tieto súčasti:

  • Súvaha
  • Výkaz ziskov a strát
  • Poznámky

Účtovná závierka, okrem všeobecných náležitostí, v sústave jednoduchédho účtovníctva obsahuje tieto súčasti:

  • Výkaz o majetku a záväzkoch
  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch