Zjednodušená faktúra

V zmysle ustanovení § 74 zákona o dani z pridanej hodnoty môže vyhotoviť platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom zjednodušenú faktúru. Zjednodušenou faktúrou je aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000,- eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600,- eur.

Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu vydať kupujúcemu pokladničný doklad. Pokladničný doklad obsahuje najmenej tieto údaje:

daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
ochranný znak,
poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej dennej uzávierky,
dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,
cenu tovaru alebo cenu služby,
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
zaokrúhlenie ceny,
celkovú sumu platenej ceny.
Doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, t. j. zjednodušená faktúra v súlade s ustanoveniami § 74 zákona o dani z pridanej hodnoty nemusí obsahovať meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené a súčasne nemusí obsahovať jednotkovú cenu. Doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou sa považuje za plnohodnotnú faktúru na účely uplatnenia odpočítania dane.

Zjednodušená faktúra – doklad z elektronickej registračnej pokladnice sa však nesmie vyhotovovať v prípade dodania tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, pri zásielkovom predaji s miestom dodania v tuzemsku a pri dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 zákona o dani z pridanej hodnoty.