Február

Termín zákonnej
povinnosti

Charakteristika zákonnej povinnosti

Povinná osoba
a zákon v platnom znení

Sankcie za nedodržanie termínu zákonnej povinnosti

do 3 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný
úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie alebo dočasnú
pracovnú neschopnosť.
Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenciu na účely sociálneho
poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú dávku alebo pri skončení
pracovného pomeru.
Po 10. dni trvania dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca odstúpiť pobočke tlačivo, ktorým
sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 3
pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti
podať colnému úradu daňové priznanie kspotrebnej dani z alkoholických
nápojov.

Osoba povinná
platiť daň

podľa
§ 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.

o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 3
pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvodspotrebnej dane z alkoholických
nápojov.

Osoba povinná platiť
daň

podľa
§ 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.

o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej
sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za
štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 5
pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti
podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej
dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť
nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná
platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 5
pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti
odvod spotrebnej dane:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť
nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná
platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
10 €.

do 7 dní

Od nadobudnutia nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z iného členského štátu podať daňové priznanie
k DPH.
V rovnakej lehote zaplatiť daň.

Osoba,
ktorá nie je registrovaná pre DPH

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.
Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 8. 2.
2012

Odvod preddavku na verejné zdravotné
poistenie za január 2012 za samostatne
zárobkovo činné osoby uvedené v
§ 11 ods. 1 písm. b) a za osoby uvedené v § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení, ktoré nie sú zamestnancami,
SZČO ani osobami, za ktoré platí poistné štát.

Samostatne
zárobkovo činná osoba a osoba uvedená v
§ 11 ods. 2
§ 17 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia
úroková sadzba je 15 %).

do 8. 2.
201
2

Odvod poistného na nemocenské a dôchodkové
poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity, ako aj poistného
na poistenie v nezamestnanosti povinne poistenými a dobrovoľne poistenými
fyzickými osobami za január 2012.

Povinne
poistená samostatne zárob
kovo činná osoba a dobrovoľne
poistená osoba

§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej
sumy poistného (do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

do 8. 2.
2012

Odvod poistného na dôchodkové poistenie za
zamestnancov s nepravidelným príjmom uvedených v
§ 4 ods. 2, ak boli príjmy vyplatené v januári
2012
.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 %
za každý deň omeškani
a, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného
(do výšky3,32 € sa nevyrubí).

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného
čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený
na výplatu príjmov.

Platiteľ poistného – zamestnávateľ
alebo samostatne zárobkovo činná osoba

§ 23 ods. 8 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne vykázať výšku preddavku na poistné
svojej zdravotnej poisťovni pri vzniku povinnosti platiť poistné ako SZČO.
Táto povinnosť sa týka aj SZČO, ktoré si splnili povinnosť registrácie
na jednotnom kontaktnom mieste pri získaní oprávnenia na podnikanie.

Samostatne
zárobkovo činná osoba

§ 20 ods. 2 písm. a) zákona
č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni:

 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť zaňho poistné,
 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.
Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
z
dravotnej poisťovni, že:

 • vykonáva činnosť zamestnanca v cudzine a je
  tam aj zdravotne poisten
  á,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je tam aj zdravotne
  poisten
  á,
 • sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je tam aj
  zdravotne poisten
  á a na území SR nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 4 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.
Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Poistenec je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik skutočností
uvedených v
§ 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) zákona o zdravotnom
poistení
(keď platiteľom poistného začína, resp. prestáva
byť štát).
/p>

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 3 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.
Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť
zamestnávateľovi:

 • zmenu zdravotnej poisťovne,
 • údaje rozhodujúce pre určenie, či je alebo nie je poistencom štátu (PN, RP, poberateľ dôchodku a pod.),
 • údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec
§ 23 ods. 6 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne oznámiť na tlačive určenom Úradom
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznik platiteľa podľa
§ 11 ods. 5 zákona.

Zamestnávateľ
§ 24 písm. k) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8
pracovných
dní

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného:
zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch
pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“
za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.
Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu
oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ,
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného
podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do konca
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po mesiaci,
v ktorom došlo
k zmene platiteľa
poistného

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni
skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína,
resp. prestáva byť štát:

zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch
pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“
za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.
Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu
oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ,
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného
podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Prihlásiť sa na NP a DP v pobočke Sociálnej
poisťovne, v rovnakej lehote sa z týchto poistení odhlásiť.
Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie NP a DP.
Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu mena, priezviska, trvalého
pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný
pobyt.
Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu štátu a štát, na
ktorého území vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Samostatne
zárobkovo činná osoba

§ 228 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Prihlásiť sa do registra
zamestnávateľov vedeného Sociál
nou poisťovňou a v rovnakej lehote sa z registra
zamestnávateľov odhlásiť.
Oznámiť prerušenie NP, DP a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca.
Oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej
a rodičovskej dovolenky.
Oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu štátu, na území ktorého zamestnanec
vykonáva prácu.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu
svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov.
Oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu mena a priezviska zamestnanca.
Predkladať Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky
vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

pred vznikom
poistenia a vznikom pracovnoprávneho vzťahu

Prihlásiť zamestnanca na NP, DP a poistenie
v nezamestnanosti (pracovná zmluva) a prihlásiť
zamestnanca na účely úrazového a garančného poistenia (dohody) v pobočke Sociálnej
poisťovne.
Zamestnávateľ je povinný túto
zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

deň
nasledujúci
po zán
iku
poistenia
a po zániku pracovnoprávneho
vzťahu

Odhlásiť zamestnanca z poistenia –
NP, DP, poistenie v nezamestnanosti (pracovná zmluva) a úrazové,
garančné poistenie (dohody) – v pobočke
Sociálnej poisťovne.
Zamestnávateľ je povinný túto
zmenu oznamovať výlučne elektronicky
.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú
neschopnosť zamestnávateľa.

Zamestnávateľ,
predbežný správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej
podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 10 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne všetky
informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia.
Súčasne predložiť aj potvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovného
pomeru.

Zamestnávateľ,
predbežný správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej
podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do výplatného
termínu

Odvod preddavku na verejné zdravotné
poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za január 2012.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň
omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do výplatného
termínu

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové,
úrazové a garančné poistenie, odvod poistného na poistenie
v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity plateného
zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za január 2012.
V lehote splatnosti predložiť pobočke SP výkaz poistného a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie.
Zamestnávateľ je povinný odosielať
mesačné výkazy a výkazy príspevkov výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 %
z
a každý deň omeškania, maximálne do výšky
dlžnej sumy poistného (do výšky3,32 € sa nevyrubí).

do výplatného
termínu

Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom
zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na
výplatu za mesiac január 2012.

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994
Z. z.

v znení zákona č.
591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z
celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku
a záväzkoch,
najviac vo výške 100 000 €.

do 5 dní
po výplatnom
termíne

Prevod finančných prostriedkov sociálneho fondu
na osobitný účet (najneskôr do konca kalendárneho mesiaca).

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994
Z. z.

v znení zákona č.
591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z
celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku
a záväzkoch, najviac vo výške 100 000 €.

do 5 dní
po výplatnom
termíne

Odvod preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti zame
stnancov z príjmov za január 2012.

Zamestnávateľ
§ 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na vykonanie ročného
zúčtovania, najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.
Úro
k z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 10.
2. 2012

Vystaviť a doručiť zamestnancovi doklad
o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste zamestnanca, ktorý
žiada o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2011iného zamestnávateľa,
ktorý je platiteľom dane, ak zamestnanec požiada o vystavenie dokladu
najneskôr do 6. februára (5. február je nedeľa) po skončení zdaňovacieho
obdobia.

Zamestnávateľ
§ 39 ods. 5 písm. c) zákona
č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15.
2. 2012

Odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou z príjmov
vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka v januári 2012.

Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ
dane – fyzická a právnická osoba

§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky
omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.
Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15.
2. 2012

Odvod preddavku na zabezpečenie dane v prípade
úhrady vykonanej v januári 2012 v prípade
daňovníkov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt, sídlo ani
sa tu obvykle nezdržujú, vo výške sadzby dane podľa
§ 15.

Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ
dane – fyzická a právnická osoba

§ 44 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahn
e 10 €.
Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15.
2. 2012

Oznámiť Colnému úradu
Bratislava podľa zahraničných zástupcov

 • množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch za január 2012,
 • celkové množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca januára 2012.

Prevádzkovateľ
daňového skladu pre zahraničných zástupcov

§ 15 ods. 7 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 20.
2. 2012

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa
DPH v prípade, ak obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 €.
Platí pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania
alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak nemá také miesto, ale má bydlisko
v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

Zdaniteľná osoba
§ 4 zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

pred prijatím
služby

Predložiť žiadosť
o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá
nie je platiteľom, je príjemcom služby, pri ktorej je povinná platiť
daň podľa
§ 69 ods. 3 zákona.

Zdaniteľná
osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 z. z.o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

pred dodaním
služby

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa
DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá
má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo
sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto
dodania podľa
§ 15 ods. 1 zákona v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť
daň je príjemca služby.

Zdaniteľná
osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 z. z.o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do 20.
2. 2012

Podať elektronicky súhrnný výkaz dane
z pridanej hodnoty za január 2012 pre platiteľov
DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci Európskej
únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich
4 kalendárnych štvrťrokoch presiahla hodnotu 100 000 €.

Registrovaný
platiteľ DPH

§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 27.
2. 2012

(namiesto soboty
25. 2. 2012)

Podať daňové
priznanie k DPH
za január 2012, ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. Podáva
sa i negatívne daňové priznanie.
Platiteľ registrovaný podľa
§ 5 a § 6(zahraničná osoba) nie je povinný podať DP, ak
mu nevznikla daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie dane, s výnimkou platiteľa, ktorý
v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa
§ 43alebo § 47 alebo dodal tovar podľa § 45.

Registrovaný
platiteľ DPH s mesačným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 27.
2. 2012
(namiesto soboty
25. 2. 2012
)

Zaplatiť daňovú
povinnosť DPH
za január 2012.

Registrovaný
platiteľ DPH s mesačným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
10 €.

do 27.
2. 2012
(namiesto soboty
25. 2. 2012
)

Podať colnému úradu
daňové priznanie k spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za január
2012.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z minerálneho oleja
nepresiahne 5 €,nie je povinný predložiť
daňové priznanie ani zaplatiť daň (
§ 14).

Osoba povinná
platiť daň

zákon č.
98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z.
s potrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 27.
2. 2012

(namiesto soboty
25. 2. 2012
)

Zaplatiť spotrebnú
daň

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za január
2012.

Osoba povinná
platiť daň

zákon č.
98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z.
s potrebnej dani z tabakových výrobkov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
10 €.

do 27.
2. 2012
(namiesto soboty
25. 2. 2012
)

Podať colnému úradu
daňové priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za január 2012.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.
Na platiteľa dane, ktorému vznikla daňová povinnosť len z tichého
vína, sa povinnosť podať daňové priznanie nevzťahuje.

Osoba povinná
platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 27.
2. 2012
(namiesto soboty
25. 2. 2012
)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov.

Osoba povinná
platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násob
ku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %)
za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 27.
2. 2012
(namiesto soboty
25. 2. 2012
)

Podať colnému úradu
daňové priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za január 2012.

Malý
samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 27.
2. 2012

(namiesto soboty
25. 2. 2012)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov.

Malý
samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej
sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za
štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 27.
2. 2012

(namiesto soboty
25. 2. 2012)

Podať daňové
prizn
anie k spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za január 2012
.

Prílohou daňového priznania je zoznam pestovateľov s uvedením vyrobeného
a skutočne prevzatého množstva liehu, s uvedením dátumu výroby
liehu a kópia žiadosti o výrobu destilátu.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na
pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.
Pokuta do výšky 166 € za uvedenie
nepravdivých údajov v prílohe.

do 27.
2. 2012

(namiesto soboty
25. 2. 2012)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za január 2012.

Prevádzkovateľ
liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z ome
škania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 27.
2. 2012
(namiesto soboty
25. 2. 2012)

Oznámiť colnému úradu
množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom
území za kalendárny mesiac
január 2012 v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny
cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet.

Osoba povinná
platiť daň

§ 9 ods. 26 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 27.
2. 2012
(namiesto soboty
25. 2. 2012)

Podať daňové
priznanie colnému úradu k spotrebnej dani:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za január
2012.

Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z elektriny, uhlia
a zemného plynu nepresiahne 3,31 €, nie je povinný
podať daňové priznanie ani zaplatiť daň, to neplatí, ak daňová
povinnosť pri spotrebnej dani z uhlia vznikne podľa
§ 21 ods. 2 písm. a).

Osoba povinná
platiť daň

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 27.
2. 2012

(namiesto soboty
25. 2. 2012)

Odvod spotrebnej dane:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za január
2012.

Osoba povinná
platiť daň

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania,
najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 29.
2. 2012

Doručiť do zdravotnej
poisťovne, v ktorej boli poistení zamestnanci v roku 2011,
Výkaz preddavkov na poistné
na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania
poistného za rok 2011.

Zamestnávateľ
§ 38 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 29.
2. 2012

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov právnických osôb
(mesačné preddavky) za mesiac
február 2012
vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
pri použití platnej sadzby dane podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 16 596,96 €
§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
10 €.

do 29.
2. 2012

Úhrada preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb (mesačné preddavky) za mesiac
február 2012
vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti podľa
§ 11platné v roku 2012 a pri použití sadzby dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 16 596,96 €
§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhš
ie do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 29.
2. 2012

Odvod mesačného preddavku
na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane,
ak celková predpokladaná daň presiahne
8 292 €.

Daňovník
dane z motorových vozidiel

§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.
Úrok z omeškania
sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 29.
2. 2012

Odvod preddavku na verejné
zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom
z príjmov
za január 2012, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli
vyplatené do 29. februára 2012.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej
centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň
omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 29.
2. 2012

Odvod poistného na nemocenské,
dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod
poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného
do rezervného fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávateľom
z príjmov za január 2012, ak nie
je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 29. februára 2012.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 %
za každý d
eň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy
poistného (do výšky3,32 € sa nevyrubí).

do 29.
2. 2012

Uhradiť platby za služby
verejnosti poskytované RTVS,
ak sa úhrada platí mesačne. Pre výšku úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov
k prvému dňu obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Platiteľ
úhrady

§ 7 zákona o úhrade za služby
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 68/2008 Z. z.

Pokuta vo výške najmenej33,19 € až do výšky 165,96 €.

do 29.
2. 2012

Predloženie prehľadu o zrazených
a odvedených preddavkoch na daň
z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej
prémii a o daňovom bonuse za január 2012.

Zamestnávateľ
§ 49 zákona o dani z príjmov
č. 595/2003 Z. z.

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

pred začatím
podnikateľskej
činnosti

Písomne požiadať colný
úrad o vydanie povolenia na
predaj (veľkoobchod, maloobchod, ponúkanie na predaj)spotrebiteľského balenia liehu v
daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti. Colný úrad
vydá povolenie do 30 dní od podania žiadosti.

Právnická
osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania

§ 54 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta uložená colným
úradom vo výške najmenej
332 € a najviac 3 319 €.

do 15 dní

Splatnosť dane odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba

§ 21, § 27, § 34a, § 49, § 57, § 64a § 73 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku zákla
dnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 3 €.

do 30 dní
od vzniku
alebo zániku
daňovej
povinnosti

Oznámiť správcovi
dane skutočnosti rozh
odujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie,
 • daň z motorových vozidiel [okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a)].

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba

§ 18, § 27, § 34a, § 49, § 57, § 64a, § 72, § 90 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 €až do výšky 3 000 €, najviac do výšky
vyrubenej dane.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca:

 • v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • v ktorom sa začala vykonávať iná samostatná zárobková činnosť alebo
 • v ktorom bola prenajatá nehnuteľnosť,

požiadať
správcu dane o registráciu.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov alebo preddavky
na daň, alebo daň z príjmov vyberať,
požiadať správcu dane o registráciu
ako platiteľ dane.

Daňový
subjekt – fyzická a právni
cká osoba
§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov alebo preddavky
na daň, alebo daň z príjmov vyberať,
oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane zmeny v registrácii –
skutočnosť, že registrovaná fyzická alebo právnická
osoba sa stala platiteľom dane.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla stála prev
ádzkareň,
požiadať správcu dane o registráciu.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla stála prevádzkareň,
oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane vznik stálej prevádzkarne.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom nastali zmeny,
oznámiť správcovi dane zmenu
oznámených a zaregistrovaných údajov, najmä zánik daňovej povinnosti
.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom došlo k zrušeniu registrácie,
oznámiť správcovi dane zrušenie registrácie.
Do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia o zrušení registrácie vrátiť správcovi dane osvedčenie
o registrácii.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť
správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy
s daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom
v zahraničí, na základe ktorej môže vzniknúť na území SR prevádzkareň
alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb preňho pracujúcich
na území SR.

Daňový
subjekt
(rezident aj nerezident)
§ 49a ods. 9 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov v žiadosti

 • o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov,
 • o vydanie odberného poukazu.

Užívateľský
podnik

§ 9 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu skutočností a údajov v žiadosti
o registrá
ciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového
skladu.

Prevádzkovateľ
daňového skladu

§ 15 ods. 7 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov uvedených v žiadosti

 • o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
 • o príležitostný príjem alkoholického nápoja z iného členského štátu v pozastavení dane.

Oprávnený
príjemca

§ 19 ods. 14 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zme
nu údajov

 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na
  prev
  ádzkovanie daňového skladu a
 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.

Prevádzkovateľ
daňového skladu a oprávnený príjemc
a
§ 19 a § 23 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov v žiadosti

 • o vydanie povolenia na predaj
  spotrebite
  ľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti.

Právnická
osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania

§ 54 ods. 7 písm. d) a ods. 14 písm. a) zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
nesplnenie podmienok, ktoré určuj
ú malý samostatný pivovar a
uplatniť základnú sadzbu dane na pivo vyrobené v kalendárnom roku.

Prevádzkovateľ
malého samostatného pivovaru

§ 66 ods. 5 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 6 mesiacov

Od dátumu,
ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, uložiť riadnu individuálnu
účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
do registra účtovných závierok v
listinnej alebo elektronickej forme.

Účtovná
jednotka

§ 23a ods. 3 zákona o účtovníctve
č. 431/2002 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z
celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku
a záväzkoch, najvia
c vo výške 1 000 000 €.

pred nadobudnutím
tovaru v hodnote
13 941,45 € bez DPH

Registračná povinnosť
na DPH pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného
členského štátu. Povinnosť vzniká pred nadobudnutím
tovaru, ak celková hodnota tovaru bez
dane dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 €.

Zdaniteľná
osoba – neplatiteľ DPH

Právnická osoba, ktorá nie
je zdaniteľnou osobou

§ 7 a § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.