Apríl

Termín zákonnej
povinnosti

Charakteristika
zákonnej povinnosti

Povinná osoba
a zákon v platnom znení

Sankcie za nedodržanie termínu zákonnej povinnosti

do 3 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske
ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť.
Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenciu na účely sociálneho
poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú d
ávku alebo pri skončení pracovného pomeru.
Po 10. dni trvania dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca odstúpiť pobočke tlačivo, ktorým
sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z.
z.

o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 3 pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti
podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických
nápojov.

Osoba povinná
platiť daň

podľa
§ 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.

o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 3 pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvodspotrebnej dane z alkoholických
nápojov.

Osoba povinná
platiť
daň
podľa
§ 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.

o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15
%) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 5 pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti
podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej
dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť
nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná
platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 5 pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti
odvod spotrebnej dane:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť
nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná
platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z
omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 7 dní

Od nadobudnutia nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z iného členského štátu podať daňové priznanie
k DPH.
V rovnakej lehote zaplatiť daň.

Osoba,
ktorá nie je registrovaná pre DPH

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 10.
4. 2012
(namiesto nedele
8. 4. 2012)

Odvod preddavku na verejné zdravotné
poistenie za marec 2012 za samostatne
zárobkovo činné osoby uvedené v
§ 11 ods. 1 písm. b) a za osoby uvedené v § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení, ktoré nie sú zamestnancami,
SZČO ani osobami, za ktoré platí poistné štát.

Samostatne
zárobkovo činná osoba a osoba uvedená v
§ 11 ods. 2
§ 17 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia
úroková sadzba je 15 %).

do 10.
4. 2012
(namiesto nedele
8. 4. 2012)

Odvod poistného na nemocenské
a dôchodkové poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity,
ako aj poistného na poistenie v nezamestnanosti povinne poistenými
a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami
s uvedením variabilného a konštantného
symbolu podľa
§ 142 ods. 7 zákona za marec 2012.

Povinne
poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne
poistená osoba

§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej
sumy poistného (do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo
výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do 10.
4. 2012

(namiesto nedele
8. 4. 2012)

Odvod poistného na dôchodkové poistenie za
zamestnancov s nepravidelným príjmom uvedených v
§ 4 ods. 2 s uvedením variabilného a konštantného
symbolu podľa
§ 142 ods. 7 zákona, ak boli príjmy vyplatené v marci
2012
.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej
sumy poistného (do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo
výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni
zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla
bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov.

Platiteľ
poistného – zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo
činná osoba

§ 23 ods. 8 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne vykázať výšku preddavku na poistné
svojej zdravotnej poisťovni pri vzniku povinnosti platiť poistné ako SZČO.
Táto povinnosť sa týka aj SZČO, ktoré si splnili povinnosť registrácie
na jednotnom kontaktnom mieste pri získaní oprávnenia na podnikanie.

Samostatne
zárobkovo činná osoba

§ 20 ods. 2 písm. a) zákona
č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni:

 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť zaňho poistné,
 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec
(fyzická
osoba)
§ 23 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni, že:

 • vykonáva činnosť zamestnanca v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je tam aj zdravotne poistená a na území SR nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 4 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Poistenec je povinný
oznámiť zdravotnej poisťovni vznik skutočností uvedených
v
§ 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) zákona o zdravotnom
poistení
(keď platiteľom poistného začína, resp. prestáva
byť štát).

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 3 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť
zamestnávateľovi:

 • zmenu zdravotnej poisťovne,
 • údaje rozhodujúce pre určenie, č. je alebo nie je poistencom štátu (PN, RP, poberateľ dôchodku, a pod.),
 • údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec
§ 23 ods. 6 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne oznámiť na
tlač
ive určenom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznik platiteľa podľa § 11 ods. 5 zákona.

Zamestnávateľ
§ 24 písm. k) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 pracovných
dní

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného:
zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch
pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“
za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.
Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu
oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ, samostatne zárobkovo činná
osoba alebo platiteľ poistného podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do konca
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po mesiaci,
v ktorom došlo
k zmene platiteľa
poistného

Písomne oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni skutočnosť,
kedy platiteľom poistného začína,
resp. prestáva byť štát:

zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch
pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“
za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.
Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu
oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ,
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného
podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Prihlásiť sa na NP
a DP v pobočke Sociálnej poisťovne, v
rovnakej lehote sa z týchto poistení odhlásiť.
Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie NP a DP.
Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu mena, priezviska, trvalého
pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný
pobyt.

Samostatne zárobkovo činná osoba
§ 228 zákona č. 461/2003 Z.
z.

o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Prihlásiť sa do registra zamestnávateľov
vedeného Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote sa z registra zamestnávateľov
odhlásiť.
Oznámiť prerušenie NP, DP a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca.
Oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej
a rodičovskej dovolenky.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z.
z.

o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu
príjmov.
Oznámiť Sociálnej poisťovni
zmenu mena a priezviska zamestnanca.
Predkladať Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky
vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z.
z.

o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

pred vznikom
poistenia a vznikom pracovnoprávneho
vzťahu

Prihlásiť zamestnanca na NP, DP a poistenie
v nezamestnanosti (pracovná zmluva) a prihlásiť
zamestnanca na účely úrazového a garančného poistenia (dohody) v pobočke Sociálnej
poisťovne.
Zamestnávateľ je povinný túto
zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z.
z.

o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

deň
nasledujúci
po zániku poistenia
a po zániku
pracovnoprávneho
vzťahu

Odhlásiť zamestnanca
z poistenia – NP, DP, poistenie v nezamestnanosti (
pracovná zmluva) a úrazové, garančné poistenie (dohody) – v pobočke Sociálnej
poisťovne.
Zamestnávateľ je povinný túto
zmenu oznamovať výlučne elektronicky
.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z.
z.

o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú
neschopnosť zamestnávateľa.

Zamestnávateľ,
predbežný správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej
podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z.
z.

o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 10 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného
poistenia.
Súčasne predložiť aj potvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovného
pomeru.

Zamestnávateľ,
pred
bežný správca konkurznej podstaty,
resp. správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z.
z.

o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do výplatného
termínu

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom
a zamestnávateľom z príjmov za marec 2012.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-náso
bku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej
banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania
(najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do výplatného
termínu

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové,
úrazové a garančné poistenie, odvod poistného na poistenie
v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity plateného
zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za marec 2012 s uvedením variabilného
a konštantného symbolu podľa
§ 142 ods. 7 zákona.
V lehote splatnosti predložiť pobočke SP výkaz poistného a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie.
Zamestnávateľ je povinný odosielať
mesačné výkazy a výkazy príspevkov výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej
sumy poistného (do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo
výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do výplatného
termínu

Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom
zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na
výplatu za mesiac marec 2012.

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994
Z. z.

v znení zákona č.
591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o maj
etku a záväzkoch, najviac vo výške 100 000 €.

do 5 dní
po
výplatnom termíne

Prevod finančných prostriedkov
sociálneho fondu na osobitný účet (najneskôr do konca kalendárneho
mesiaca).

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994
Z. z.

v znení zákona č.
591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch,
najviac vo výške
100 000 €.

do 5 dní
po
výplatnom termíne

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti zamestnancov z príjmov za marec 2012.

Zamestnávateľ
§ 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na vykonanie ročného
zúčtovania, najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.
Úrok z omeškania sa ne
vyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 16.
4. 2012
(namiesto nedele
15. 4. 2012)

Odvod dane z príjmov vyberanej
zrážkou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných
v prospech daňovníka
v marci 2012.

Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ dane – fyzická a právnická
osoba

§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhši
e za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 16.
4. 2012

(namiesto nedele
15. 4. 2012)

Odvod preddavku na zabezpečenie
dane v prípade úhrady vykonanej
v marci 2012v prípade daňovníkov, ktorí nemajú na území
SR trvalý pobyt, sídlo ani sa tu obvykle nezdržujú, vo výške sadzby
dane podľa
§ 15.
Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ
dane – fy
zická a právnická osoba
§ 44 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri r
oky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 16.
4. 2012
(namiesto nedele
15. 4. 2012)

Oznámiť Colnému úradu
Bratislava podľa zahraničných zástupcov

 • množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch za marec 2012,
 • celkové množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca marca 2012.

Prevádzkovateľ
daňového skladu pre zahraničných zástupcov

§ 33 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 20.
4. 2012

Predložiť žiadosť
o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak obrat za najviac 12 predchádzajúcich
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne
sumu 49 790 €.
Platí pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania
alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak nemá také miesto, ale má bydlisko
v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

Zdaniteľná osoba
§ 4 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

pred prijatím
služby

Predložiť žiadosť
o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba,
ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby,
pri ktorej je povinná platiť daň podľa
§ 69 ods. 3 zákona.

Zdaniteľná
osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

pred dodaním
služby

Predložiť žiadosť
o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá
nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania,
prevádzka
reň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava,
dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa
§ 15 ods. 1 zákona v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť
daň je príjemca služby.

Zdaniteľná osoba
§ 7a zákona č. 222/2004 z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do 20.
4. 2012

Podať elektronicky súhrnný výkaz dane
z pridanej hodnoty za marec 2012 pre platiteľov
DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci Európskej
únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich
4 kalendárnych štvrťrokoch presiahla hodnotu 100 000 €.

Registrovaný
platiteľ DPH

§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 20.
4. 2012

Podať elektronicky súhrnný výkaz dane
z pridanej hodnoty za 1. štvrťrok 2011 pre
platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci
Európskej únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku
a v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrťrokoch nepresiahla hodnotu 100 000 €.

Registrovaný
platiteľ DPH

§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 25.
4. 2012

Podať daňové
priznanie k DPH
za marec 2012(ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac)
a za 1. štvrťrok 2012 (ak
je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok). Podáva sa i negatívne
daňové priznanie.
Platiteľ registrovaný podľa
§ 5 a § 6(zahraničná osoba) nie je povinný podať DP, ak
mu nevznikla daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie dane, s výnimkou platiteľa, ktorý
v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa
§ 43alebo § 47 alebo dodal tovar podľa § 45.

Registrovaný
platiteľ DPH s mesačným aj štvrťročným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 25.
4. 2012

Zaplatiť daňovú
povinnosť DPH
za marec 2012.

Zaplatiť daňovú povinnosť DPH za 1. štvrťrok 2012.

Registrovaný
platiteľ DPH s mesačným aj štvrťročným zdaňovacím
obdobím
§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Ú
rok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25.
4. 2012

Podať colnému úradu
daňové priznanie k spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za marec
2012.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z minerálneho oleja
nepresiahne 5 €,nie je povinný predložiť
daňové priznanie ani zaplatiť daň (
§ 14).

Osoba povinná
platiť daň

zákon č.
98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z.
s potrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 25.
4. 2012

Zaplatiť spotrebnú
daň

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za marec
2012.

Osoba povinná
platiť daň

zákon č.
98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z.
s potrebnej dani z tabakových výrobkov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou
.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25.
4. 2012

Podať colnému úradu
daňové priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov

za marec 2012.
Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.
Na platiteľa dane, ktorému vzniká
daňová povinnosť z tichého vína alebo tichého fermentovaného nápoja
a súčasne mu nevzniká daňová povinnosť zo šumivého vína alebo
šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie
nevzťahuje
.

Osoba povinná
platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 25.
4. 2012

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za marec 2012.

Osoba povinná platiť daň
§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omešk
ania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25.
4. 2012

Podať colnému úradu
daňové priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za marec 2012.

Malý
samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 25.
4. 2012

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za marec 2012.

Malý
s
amostatný pivovar
§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeška
nia, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25.
4. 2012

Podať daňové
priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za marec 2012
.

Prílohou daňového priznania je zoznam pestovateľov s uvedením vyrobeného
a skutočne prevzatého množstva liehu, s uvedením dátumu výroby liehu
a kópia žiadosti o výrobu destilátu.

Prevádzkovateľ
liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

Pokuta do výšky 166 € za uvedenie
nepravdivých údajov v prílohe.

do 25.
4. 2012

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za marec 2012.

Prevádzkovateľ
liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej
15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania
s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25.
4. 2012

Oznámiť colnému úradu
množstvo cigariet uvedených do daňového
voľného obehu na daňovom území za kalendárny
mesiacmarec 2012 v členení podľa
obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke
a podľa počtu kusov cigariet.

Osoba povinná
platiť daň

§ 9 ods. 26 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 25.
4. 2012

Podať daňové
priznanie colnému úradu k spotrebnej dani:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za marec
20
12.
Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z elektriny, uhlia
a zemného plynu nepresiahne 3,31 €, nie je povinný
podať daňové priznanie ani zaplatiť daň, to neplatí, ak daňová
povinnosť pri spotrebnej dani z uhlia vznikne podľa
§ 21 ods. 2 písm. a).

Daňový
dlžník

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 25.
4. 2012

Odvod spotrebnej dane:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za marec
2012
.

Daňový
dlžník

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
10 €.

do 30.
4. 2012

Termín pre zamestnávateľa
vysta
viť a doručiť zamestnancovi doklad o súhrnných
údajoch uvedených na mzdovom liste, prípadne v mzdovej evidencii,
ak zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2011.

Zamestnávateľ
§ 39 ods. 5 písm. b) zákona
č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške
15 € za každého zamestnanca, ktorý požiadal o vykonanie
ročného zúčtovania, až do výšky 30 000 € za všetkých zamestnancov.

do 30.
4. 2012

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov právnických o
sôb (mesačné preddavky) za apríl
2012
vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti pri
použití platnej sadzby dane podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako16 596,96 €
§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynuti
a lehoty na podanie daňového priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 30.
4. 2012

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov fyzických osôb
(mesačné preddavky) za mesiac apríl 2012 vo výške 1/12
poslednej známej daňovej povinnosti zo základu dane zníženého
o nezdaniteľné časti podľa
§ 11platné v roku 2011 a pri použití sadzby dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická
o
soba, ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 16 596,96 €
§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň
omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie
daňového priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 30.
4. 2012

Termín na vyrovnanie rozdielu
medzi zaplatenými preddavkami na daň z príjmov právnických
osôb, ak zaplatené preddavk
y od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 sú nižšie ako preddavky
vyplývajúce z podaného daňového priznania za rok 2011.
Termín je do konca kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

Právnické
osoby

§ 42 ods. 9 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.
Úrok z omeš
kania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 30.
4. 2012

Odvod mesačného preddavku
na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane,
ak celková predpokladaná daň presiahne
8 292 €.

Daňovník
dane z motorových vozidiel

§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Sankčný úrok vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
za každý deň omeškania, n
ajdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania. Sankčný úrok sa nevyrubí, ak nepresiahne 16,60 €.

do 30.
4. 2012

Predloženie prehľadu o zrazených
a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej
prémii a o daňov
om bonuse za marec 2012.

Zamestnávateľ
§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 30.
4. 2012

Odvod preddavku na verejné
zdravotné poisteni
e plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov
za marec 2012, ak nie je pevne
stanovený termín výplat a boli vyplatené do 30. apríla 2012.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia
úroková sadzba je 15 %).

do 30.
4. 2012

Odvod poistného na nemocenské,
dôchod
kové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného
na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity
plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za marec 2012, ak nie je pevne
stanovený termín výplat a boli vyplatené do 30. apríla 2012, s uvedením
variabilného a konštantného symbolu podľa
§ 142 ods. 7 zákona.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej
sumy poistného (do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo
výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do 30.
4. 2012

Uhradiť platby za služby verejnosti poskytované RTVS, ak sa úhrada platí mesačne
a štvrťročne
. Pre výšku úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov
k prvému dňu obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Platiteľ
úhrady

§ 7 zákona č. 68/2008 Z. z.
o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským
rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pokuta vo výške najmenej33,19 € až do výšky 165,96 €.

pred začatím
podnikateľskej
či
nnosti

Písomne požiadať colný
úrad o vydanie povolenia na
predaj (veľkoobchod, maloobchod, ponúkanie na predaj)spotrebiteľského balenia liehu v
daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti. Colný úrad
vydá povolenie do 30 dní od podania žiadosti.

Právnická osoba alebo fyzická
osoba v rámci podnikania

§ 54 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta uložená colným
úradom vo výške najmenej
332 € a najviac 3 319 €.

do 15 dní

Splatnosť dane odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba

§ 21, § 27, § 34a, § 49, § 57, § 64 a § 73 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškan
ia, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 3 €.

do 30 dní
od vzniku alebo
zániku daňovej
povinnosti

Oznámiť správcovi
dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom do historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie,
 • daň z motorových vozidiel [okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a)].

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba

§ 18, § 27, § 34a, § 49, § 57, § 64a, § 72, § 90 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 €až do výšky 3 000 €, najviac do výšky
vyrubenej dane.

do konca
nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca

 • v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • v ktorom sa začala vykonávať iná samostatná zárobková činnosť alebo
 • v ktorom bola prenajatá nehnuteľnosť,

požiadať
správcu dane o registráciu.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov alebo preddavky
na daň, alebo daň z príjmov vyberať,
požiadať správcu dane o registráciu
ako platiteľ dane.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov alebo preddavky
na daň, alebo daň z príjmov vyberať,
oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane zmeny v registrácii –
skutočnosť, že registrovaná fyzická alebo právnická
osoba sa stala platiteľom dane.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalend
árneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla stála prevádzkareň,
požiadať správcu dane o registráciu.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla stála prevádzkareň,
oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane vznik stálej prevádzkarne.

Registrovaná
fyzická a
právnická osoba
§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom n
astali zmeny, oznámiť správcovi dane zmenu
oznámených a zaregistrovaných údajov, najmä zánik daňovej povinnosti
.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom došlo k zrušeniu registrácie,
oznámiť správcovi dane zrušenie registrácie.
Do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia o zrušení registrácie vrátiť správcovi dane osvedčenie
o registrácii.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť
správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy
s daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí,
na základe ktorej môže vzniknúť na území SR prevádzkareň alebo
daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb preňho pracujúcich na
území SR.

Daňový
subjekt
(rezident aj nerezident)
§ 49a ods. 9 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť živnostenskému
úradu us
tanovenie zodpovedného zástupcu ako aj ukončenie
výkonu jeho funkcie.

Podnikateľ
– fyzická aj právnická osoba

§ 11 ods. 9 zákona č. 455/1991
Zb.

o živnostenskom podnikaní

Pokuta do výšky až 663 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov v žiadosti

 • o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov,
 • o vydanie odberného poukazu.

Užívateľský
podnik

§ 9 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu skutočností a údajov v žiadosti o registráciu a vydanie
povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

Prevádzkovateľ
daňového skladu

§ 15 ods. 7 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov uvedených v žiadosti

 • o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
 • o príležitostný príjem alkoholického nápoja z iného členského štátu v pozastavení dane.

Oprávnený
príjemca

§ 19 ods. 14 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov

 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a
 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.

Prevádzkovateľ
daňového skladu a oprávnený príjemca

§ 19 a § 23 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov v žiadosti

 • o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti.

Právnická
osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania

§ 54 ods. 7 písm. d) a ods. 14 písm. a) zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
nesplnenie podmienok, ktoré určujú
malý samostatný pivovar a uplatniť základnú sadzbu dane na pivo vyrobené
v kalendárnom roku.

Prevádzkovateľ
malého samostatného pivovaru

§ 66 ods. 5 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 7 mesiacov

Po uplynutí
účtovného obdobia
predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku
a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného
registra.

Účtovná
jednotka
§ 21 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve č. 431/2002
Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch,
najviac vo výške 1 000 000 €.

do 30 dní

Od schválenia účtovnej závierky predložiť riadnu individuálnu
účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
do zbierky listín obchodného registra.

Účtovná
jednotka
§ 21 ods. 1 písm. a) a b) zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch,
najviac vo výške
1 000 000 €.

pred nadobudnutím
tovaru v hodnote
13 941,45 €
bez DPH

Registrácia na platenie dane
z intrakomunitárneho nado
budnutia tovaru. Registračná povinnosť na DPH
pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského
štátu. Povinnosť vzniká pred nadobudnutím tovaru, ak celková hodnota
tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 €.

Zdaniteľná
osoba –
neplatiteľ DPH.
Právnická osoba, ktorá nie
je zdaniteľnou osobou

§ 7 a § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej66,38 € a najviac 3 319,39 €.