Júl

Termín zákonnej
povinnosti

Charakteristika zákonnej povinnosti

Povinná osoba
a zákon v platnom znení

Sankcie za nedodržanie termínu zákonnej povinnosti

do 3 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske
ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť.

Predložiť pobočke
Sociálnej poisťovne evidenciu na účely sociálneho poistenia pri
uplatnení nároku na dôchodkovú
dávku alebo pri skončení pracovného pomeru.

Po 10.
dni
trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odstúpiť pobočke tlačivo, ktorým sa preukazuje dočasná pracovná
neschopnosť.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 3 pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti podať
colnému úradudaňové priznanie k spotrebnej
dani z alkoholických nápojov.

Osoba povinná platiť
daň

podľa
§ 64 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 3 pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti odvod spotrebnej dane
z alkoholických nápojov.

Osoba povinná
platiť daň

podľa
§ 64 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (n
ajmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie
za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 5 pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti podať
colnému úradudaňové priznanie k spotrebnej
dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť
nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná
platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
§ 30 ods. 9 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 5 pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti odvod spotrebnej dane:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť
nevznikl
a dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná
platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
§ 30 ods. 9 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej
sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania,
najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 7 dní

Od nadobudnutia nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z iného členského štátu podať daňové priznanie k DPH.

V rovnakej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá nie je registrovaná
pre DPH

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 8. 8. 2012

Odvod preddavku na verejné
zdravotné poistenie
za júl 2012

s uvedením
variabilného, konštantného a špecifického symbolu
platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie
podľa vyhlášky MZ SR č.
130/2012 Z. z.

Samostatne
zárobkovo činná osoba a osoba uvedená v
§ 11 ods. 2
§ 17 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia
úroková sa
dzba je 15 %).

do 8. 8.
2012

Odvod poistného na nemocenské
a dôchodkové poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity,
ako aj poistného na poistenie v nezamestnanosti povinne poistenými
a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami
s uvedením variabilného a špecifického
symbolu podľa
§ 142 ods. 7 zákona za júl 2012.

Povinne
poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne
poistená osoba

§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného
(do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie
VS a KS pokuta vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac s
polu 16 596,96 €).

do 8. 8.
2012

Odvod poistného na dôchodkové
poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom uvedených v
§ 142 ods. 7 zákona, ak boli príjmy vyplatené v júli 2012.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného
(do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie
VS a KS p
okuta vo výške od 3,32 € do
16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného
čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na
výplatu príjmov.

Platiteľ poistného – zamestnávateľ
alebo samostatne zárobkovo činná osoba
§ 23 ods. 8 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej
povinnosti.

do 8 dní

Písomne vykázať výšku
preddavku na poistné svojej zdravotnej poisťovni pri vzniku povinnosti
platiť poistné
ako SZČO.

Táto povinnosť sa týka
aj SZČO, ktoré si splnili povinnosť registrácie na jednotnom
kontaktnom mieste pri získaní oprávnenia na podnikani
e.

Samostatne
zárobkovo činná osoba

§ 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťo
vni:

 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť zaňho poistné,
 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni, že:

 • vykonáva činnosť zamestnanca v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je tam aj zdravotne poistená a na území SR nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 4 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej
povinnosti.

Poistenec zodpovedá
zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením
oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Poistenec je povinný
oznámiť zdravotnej poisťovni vznik skutočností uvedených
v
j), k), l) zákona o zdravotnom
poistení
(keď platiteľom poistného začína, resp. prestáva
byť štát).

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 3 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá
zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením
oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť
zamestnávateľovi:

 • zmenu zdravotnej poisťovne,
 • údaje rozhodujúce pre určenie, č. je alebo nie je poistencom štátu (PN, RP, poberateľ dôchodku a pod.),
 • údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec
§ 23 ods. 6 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá
zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením
oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne oznámiť na
tlačive
určenom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznik platiteľapodľa § 11 ods. 5 zákona.

Zamestnávateľ
§ 24 písm. k) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 pracovných
dní

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa poistného:

zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa
o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné
poistenie“ za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov,
je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne
elektronicky.

Zamestnávateľ,
samos
tatne zárobkovo činná osoba
alebo platiteľ poistného podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do konca
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po mesiaci,
v ktorom došlo
k zmene platiteľa
poistného

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni
skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína,
resp. prestáva byť štát:

zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa
o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné
poistenie“ za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne
elektronicky.

Zamestnávateľ,
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného
podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Prihlásiť sa na NP
a DP v pobočke Sociálnej poisťovne, v rovnakej leh
ote sa z týchto poistení odhlásiť.

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne prerušenie NP a DP.

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia
na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt.

Samostatne
zárob
kovo činná osoba
§ 228 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Prihlásiť sa do registra zamestnávateľov
vedeného Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote sa z registra zamestnávateľov
odhlásiť.

Oznámiť prerušenie NP, DP a poistenia v nezamestnanosti
zamestnanca.

Oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie
čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu
príjmov.

Oznámiť Sociálnej
poisťovni zmenu mena a priezv
iska zamestnanca.

Predkladať Sociálnej
poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky vyšetrovania pracovných
úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

pred vznikom
poistenia
a vznikom
pracovnoprávneho
vzťahu

Prihlásiť zamestnanca
na NP, DP a poistenie v nezamestnanosti (
pracovná zmluva) a prihlásiť zamestnanca na účely úrazového
a garančného poistenia (dohody) v pobočke Sociálnej
poisťovne.

Zamestnávateľ
je povinný túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

deň
nasledujúci
po zániku poistenia
a po zániku
pracovnoprávneho
vzťahu

Odhlásiť zamestnanca
z poistenia – NP, DP, poistenie v nezamestnanosti (
pracovná zmluva) a úrazové, garančné poistenie (dohody) – v pobočke
Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu
oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťo
vne platobnú neschopnosť zamestnávateľa.

Zamestnávateľ,
predbežný správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej
podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 10 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného
poistenia.

Súčasne predložiť
aj potvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovného pomeru.

Zamestnávateľ,
predbežný správca konkurznej podsta
ty, resp. správca konkurznej
podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do výplatného
termínu

Odvod preddavku na verejné
zdravotné poistenie platené
ho zamestnancom a zamestnávateľom z príjmovza júl 2012 s uvedením variabilného,
konštantného a špecifického symbolu
platiteľa preddavku na
verejné zdravotné poistenie podľa vyhlášky MZ SR č.
130/2012 Z. z.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň splatnosti predda
vku za každý deň omeškania (najnižšia úroková
sadzba je 15 %).

do výplatného
termínu

Odvod poistného na nemocenské,
dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného
na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity
platen
ého zamestnancom a zamestnávateľom s uvedením variabilného a konštantného
symbolu podľa
§ 142 ods. 7 zákonaz príjmov za júl 2012.

V lehote splatnosti predložiť
pobočke SP výkaz poistného a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnávateľ
je povinný odosielať mesačné výkazy a výkazy príspevkov
výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania,
maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky 3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie
VS a KS pokuta vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu
16 596,96 €).

do výplatného
termínu

Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom
zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na
výplatu za mesiac júl 2012.

Zamestnávateľ
591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy maje
tku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku
a záväzkoch, najviac vo výške100 000 €.

do 5 dní
po
výplatnom termíne

Prevod finančných prostriedkov sociálneho fondu
na osobitný účet (najneskôr do konca kalendárneho mesiaca).

Zamestnávateľ
591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch,
najviac vo výške
100 000 €.

do 5 dní
po
výplatnom termíne

Odvod preddavkov na daň
z príjm
ov zo závislej činnosti zamestnancov z príjmov za júl 2012.

Zamestnávateľ
§ 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najme
nej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do
uplynutia lehoty na vykonanie ročného zúčtovania, najneskôr do
uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 15.
8. 2012

Odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo
pripísaných v prospech daňovníka v júli 2012.

Oznámenie tejto skutočnosti
správcovi dane.

Platiteľ
dane – fyzická a právnická osoba

§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15.
8. 2012

Odvod preddavku na zabezpečenie
dane v prípade úhrady vykonanej
v júli 2012 v prípade daňovníkov, ktorí nemajú na území
SR trvalý pobyt, sídlo ani sa tu obvykle nezdržujú, vo výške sadzby
dane podľa
§ 15.

Oznámenie tejto skutočnosti
správcovi dane.

Platiteľ
dane – fyzická a právnická osoba

§ 44 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB
(najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky
omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15.
8. 2012

Oznámiť Colnému úradu Bratislava podľa zahraničných
zástupcov

 • množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch za júl 2012,
 • celkové množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca júla 2012.

Prevádzkovateľ
daňového skladu
pre zahraničných zástupcov
§ 33 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 20.
8. 2012

Predložiť žiadosť
o regist
ráciu platiteľa DPH v prípade, ak obrat za najviac
12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
dosiahne sumu49 790 €.

Platí pre zdaniteľnú
osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň
v tuzemsku a ak nemá také miesto, ale
má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle
zdržiava.

Zdaniteľná
osoba

§ 4 zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

pred prijatím
služby

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak
zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby,
pri ktorej je povinná platiť daň podľa
§ 69 ods. 3 zákona.

Zdaniteľná
osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

pred dodaním
služby

Predložiť žiadosť
o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá
nie je platiteľom a
ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania,
prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva
službu, pri ktorej je miesto dodania podľa
§ 15 ods. 1 zákona v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť
daň je príjemca služby.

Zdaniteľná
osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do 20.
8. 2012

Podať elektronicky súhrnný výkaz dane z pridanej hodnoty za júl 2012 pre platiteľov
DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci Európskej
únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich
4 kalendárnych štvrťrokoch presiahlahodnotu 100 000 €.

Registrovaný platiteľ DPH
§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 27.
8. 2012

(namiesto soboty
25. 8. 2012
)

Podať daňové
priznanie k DPH

 • za júl 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac).

Podáva sa i negatívne daňové
priznanie.

Platiteľ registrovaný
podľa
§ 45.

Registrovaný
platiteľ DPH s mesačným aj štvrťročným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Pokuta
vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 27.
8. 2012

(namiesto soboty
25. 8. 2012
)

Zaplatiť daňovú
povinnosť DPH
za júl 2012.

Registrovaný
platiteľ DPH s m
esačným aj štvrťročným zdaňovacím
obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za šty
ri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 27.
8. 2012
(namiesto soboty
25. 8. 2012)

Podať colnému úradu
daňové priznanie k spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za júl
2012.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.

Ak daňová povinnosť
platiteľa spotrebnej dane z minerálneho oleja nepresiahne
5 €, nie je povinný predložiť daňové priznanie ani
zaplatiť daň (
§ 14).

Osoba povinná platiť daň
zákon č.
98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 27.
8. 2012
(namiesto soboty
25. 8. 2012
)

Zaplatiť spotrebnú
daň

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za júl
2012.

Osoba povinná
platiť daň

zákon č.
98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby EC
B (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie
za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 27.
8. 2012

(namiesto soboty
25. 8. 2012
)

Podať colnému úradu
daňové priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za júl 2012.

Podáva sa aj za obdobie,
v ktorom nevznikla daňová povinnosť.

Na platiteľa
dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého
vína alebo tichého fermentovaného nápoja a súčasne mu nevzniká
daňová povinnosť zo šumivého vína alebo šumivého
fermentovaného nápoja, sa povinnosť
podať daňové priznanie nevzťahuje
.

Osoba povinná
platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 27.
8. 2012

(namiesto soboty
25. 8. 2012)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za júl 2012.

Osoba povinná
platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 27.
8. 2012

(namiesto soboty
25. 8. 2012
)

Podať colnému úradu
daňové priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za júl 2012.

Malý
samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 27.
8. 2012

(namiesto soboty
25. 8. 2012
)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za júl 2012.

Malý
samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 27.
8. 2012
(namiesto soboty
25. 8. 2012
)

Podať daňové
priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za júl 2012.

Prílohou daňového priznania
je zoznam pestovateľov s uvedením vyrobeného a skutočne prevzatéh
o množstva liehu, s uvedením dátumu výroby liehu
a kópia žiadosti o výrobu destilátu.

Prevádzkovateľ
liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

Pokuta
do výšky 166 € za uvedenie nepravdivých údajov v prílohe.

do 27.
8. 2012
(namiesto soboty
25. 8. 2012)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za júl 2012.

Prevádzkovateľ
liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej
úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň
omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 27.
8. 2012

(namiesto soboty
25. 8. 2012
)

Oznámiť colnému úradu
množstvo cigariet uvedených d
o daňového voľného obehu na daňovom území
za kalendárny mesiac júl 2012 v členení podľa obchodného názvu
cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu
kusov cigariet.

Prevádzkovateľ
daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigari
et
§ 9 ods. 26 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 27.
8. 2012

(namiesto soboty
25. 8. 2012
)

Podať daňové
priznani
e colnému úradu k spotrebnej dani:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za júl
2012.

Ak daňová povinnosť
platiteľa spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu nepresiahne
3,31 €, nie je povinný podať daňové priznanie ani zaplatiť
daň, to neplatí, ak daňová povinnosť pri spotrebnej dani z uhlia
vznikne podľa
§ 21 ods. 2 písm. a).

Daňový
dlžník

§ 36 zákona č. 609/2007 Z. z.o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 27.
8. 2012

(namiesto soboty
25. 8. 2012
)

Odvod spotrebnej dane:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za júl
2012
.

Daňový
dlžník

§ 36 zákona č. 609/2007 Z. z.o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s plat
bou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 31.
8. 2012

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov právnických osôb
(mesačné preddavky) za mesiac
august 2012
vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
pri použití platnej sadzby dane podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 16 596,96 €
§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej
sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do
uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 31.
8. 2012

Úhrada preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb(mesačné preddavky) za mesiac
august 2012
vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 16 596,96 €
§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za ka
ždý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty
na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do konca
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po podaní
daňového
priznania

Termín na vyrovnanie rozdielu
medzi zaplatený
mi preddavkami na daň z príjmov právnických osôb,
ak zaplatené preddavky sú nižšie ako preddavky vyplývajúce z podaného
daňového priznania.

Právnické
osoby

§ 42 ods. 9 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 31.
8. 2012

Odvod mesačného preddavku na daň z motorových vozidiel vo
výške 1/12 predpokladanej dane, ak celková predpokladaná daň presiahne 8 292 €.

Daňovník
dane z motorových vozidiel
§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 31.
8. 2012

Predloženie prehľadu o zrazených
a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej
prémii a o daňovom bonuse
za júl 2012.

Zamestnávateľ
§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 eur až do výšky 3 000 eur.

do 31.
8. 2012

Odvod preddavku na verejné
zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom
z príjmov
za júl 2012, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli
vyplatené do 31. 8. 2012,

s uvedením
variabilného, konštantného a špecifického symbolu
platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie podľa vyhlášky MZ SR č. 130/2012 Z. z.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň spla
tnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia
úroková sadzba je 15 %).

do 31.
8. 2012

Odvod poistného na nemocenské,
dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného
na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity
p
lateného zamestnancom a zamestnávateľom s uvedením variabilného a konštantného
symbolu podľa
§ 142 ods. 7 zákonaz príjmov za júl 2012, ak nie je
pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. 8. 2012.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného
(do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie
VS a KS pokuta vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu
16 596,96 €).

do 31.
8. 2012

Uhradiť platby za služby
verejnosti poskytované RTS STV a Sro,
ak sa úhrada platí mesačne. Pre výšku úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov
k prvému dňu obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Platiteľ
úhrady

68/2008 Z. z.

Pokuta vo výške najmenej 33,19 €až do výšky 165,96 €.

pred začatím
podnikateľskej
činnosti

Písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia napredaj (veľkoobchod, maloobchod,
ponúkanie na predaj) spotrebiteľského balenia liehu v
daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti. Colný úrad
vydá povolenie do 30 dní od podania žiadosti.

Právnická
osoba alebo fyzická
osoba v rámci podnikania
§ 54 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta uložená colným
úradom vo výške najmenej
332 € a najviac3 319 €.

do 15 dní

Splatnosť dane odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba

§ 73 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej
sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za
štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
3 €.

do 30 dní
od vzniku alebo zániku
daňovej povinnosti

Oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik
alebo zánik daňovej povinnosti:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie,
 • daň z motorových vozidiel [okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a)].

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba

§ 90 č. 582/2004 Z. z. zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 € až do výšky 3 000 €, najviac do výšky
vyrubenej dane.

do konca
nasledujúceho
kalend
árneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca:

 • v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • v ktorom sa začala vykonávať iná samostatná zárobková činnosť alebo
 • v ktorom bola prenajatá nehnuteľnosť,

požiadať
správcu dane o registráciu.

Daňový
subje
kt – fyzická a právnická osoba
2 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v kt
orom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov
alebo preddavky na daň, alebo daň z príjmov vyberať, požiadať správcu dane o registráciu
ako platiteľ dane.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,

v ktorom vznikla povinnosť
zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň, alebo daň
z p
ríjmov vyberať, oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane zmeny v registrácii –
skutočnosť, že registrovaná
fyzická alebo právnická osoba sa stala platiteľom dane.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla stála prevádzkareň,
požiadať správcu dane o registráciu.

Daňový subjekt – fyzická a právnická
osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň, oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane vznik stálej prevádzkarne.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom nastali zmeny,
oznámiť správcovi dane zmenu
oznámených a zaregistrovaných údajov, najmä zánik daňovej povinnosti
.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu registrácie, oznámiť správcovi dane zrušenie registrácie.

Do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie vrátiť správcovi
dane osvedčenie o registrácii.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť
správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy
s daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom v
zahraničí, na základe ktorej môže vzniknúť na území SR prevádzkareň
alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb preňho pracujúcich
na území SR.

Daňový
subjekt
(rezident aj nerezident)
§ 49a ods. 9 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť živnostenskému
úradu ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu
jeho funkcie.

Podnikateľ
– fyzická aj právnická osoba

§ 11 ods. 9 zákona č. 455/1991
Zb.
o živnostenskom podnikaní

Pokuta do výšky až 663 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov v žiadosti

 • o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov,
 • o vydanie odberného poukazu.

Užívateľský
podnik

§ 9 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
z
menu skutočností a údajov v žiadosti o registráciu
a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

Prevádzkovateľ
daňového skladu

§ 15 ods. 7 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov uvedených v žiadosti

 • o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
 • o príležitostný príjem alkoholického nápoja z iného členského štátu v pozastavení dane.

Oprávnený
príjemca

§ 19 ods. 14 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov

 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a
 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.

Prevádzkovateľ
daňového skladu a oprávnený príjemca

§ 23 zákona č. 106/2004 Z. z.o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov v žiadosti

 • o vydanie povolenia na predaj
  spotrebite
  ľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti.

Právnická
osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania

ods. 14 písm. a) zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
nesplnenie podmienok, ktoré určujú
malý samostatný pivovar a uplatniť základnú sadzbu dane na pivo vyrobené
v kalendárnom roku.

Prevádzkovateľ
malého samostatného pivovaru

§ 66 ods. 5 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 30 dní

Od schválenia účtovnej závierky predložiť riadnu individuálnu
účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
do zbierky listín obchodného registra.

Účtovná
jednotka

b) zákona č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch,
najviac vo výške
1 000 000 €.

do 7 mesiacov

Po uplynutí
účtovného obdobia
predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku
a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného
registra.

Účtovná
jednotka

§ 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002
Z. z.
o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške1 000 000 €.

pred
nadobudnutím
tovaru v hodnote
13 941,45 €
bez DPH

Registrácia na platenie dane
z intrakomunitárneho nadobudnutia tov
aru. Registračná povinnosť na DPH pre povinnú
osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu. Povinnosť
vzniká pred nadobudnutím tovaru, ak celková hodnota tovaru bez dane
dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 €.

Zdaniteľná
osoba – neplatiteľ
DPH.
Právnická osoba, ktorá nie
je zdaniteľnou osobou

§ 11 zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH

Pokuta vo výške najmenej 66,38 €a najviac 3 319,39 €.