Január

Termín zákonnej
povinnosti

Charakteristika zákonnej povinnosti

Povinná osoba
a zákon v platnom znení

Sankcie za nedodržanie termínu
zákonnej povi
nnosti

do 3 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske
ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť.
Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenciu na účely sociálneho
poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú dá
vku alebo pri skončení pracovného pomeru.
Po 10. dni trvania dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca odstúpiť pobočke tlačivo, ktorým
sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 5
pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti
podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej
dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z vína,
 • z liehu,
 • z tabakových výrobkov,
 • z piva,

ak daňová povinnosť
nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná
platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.

(spotrebná daň z minerálneho oleja)
§ 27 ods. 7 zákona č. 104/2004 Z. z.
(spotrebná daň z vína)
§ 33 ods. 6 zákona č. 105/2004 Z. z.
(spotrebná daň z liehu)
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004
Z. z.

(spotr. daň z tabak. výrobkov)
§ 28 ods. 7 zákona č. 107/2004 Z. z.
(spotrebná daň z piva)

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 5
pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvod spotrebnej dane:

 • z minerálneho oleja,
 • z vína,
 • z liehu,
 • z tabakových výrobkov,
 • z piva,

ak daňová povinnosť
nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná
platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.

(spotrebná daň z minerálneho oleja)
§ 27 ods. 7 zákona č. 104/2004 Z. z.
(spotrebná daň z vína)
§ 33 ods. 6 zákona č. 105/2004 Z. z.
(spotrebná daň z liehu)
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z.
(spotr. daň z tabak. výrobkov)
§ 28 ods. 7 zákona č. 107/2004 Z. z.
(spotrebná daň z piva)

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri r
oky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 7 dní

Od nadobudnutia nového dopravného prostriedku(§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z iného členského štátu podať daňové priznanie
k DPH.
V rovnakej lehote zaplatiť daň.

Osoba,
ktorá nie je registrovaná pre DPH

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 9. 1.
2012

(namiesto nedele
8. 1. 2012)

Odvod preddavku na verejné zdravotné
poistenie za december 2011 za samostatne
zárobkovo činné osoby uvedené v
§ 11 ods. 1 písm. b) a za osoby uvedené v § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení.

Samostatne zárobkovo činná osoba
§ 17 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia
úroková sadzba je 15 %).

do 9. 1.
2012

(namiesto nedele
8. 1. 2012)

Pri zmene zdravotnej poisťovne písomne vykázať
výšku preddavku na poistné svojej novej zdravotnej poisťovni.

Samostatne
zárobkovo činná osoba

§ 20 ods. 2 písm. b) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta až do výšky 3 319 €udelená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

do 9. 1.
2012

(namiesto nedele
8. 1. 2012)

Pri zmene zdravotnej poisťovne vrátiť preukazpoistenca
svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Poistenec
§ 7 ods. 4 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta až do výšky 165 €udelená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

do 9. 1.
2012

(namiesto nedele
8. 1. 2012)

Pri zmene zdravotnej poisťovne vrátiť európsky zdravotný
preukaz
svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Poistenec
§ 10a ods. 3 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta až do výšky 165 €udelená Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

do 9. 1.
2012

(namiesto nedele
8. 1. 2012
)

Odvod poistného na nemocenské a dôchodkové
poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity, ako aj poistného
na poistenie v nezamestnanosti dobrovoľne poistenými osobamiza december 2011 za samostatne
zárobkovo činné osoby.

Samostatne
zárobkovo činná osoba

§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej
sumy poistného (do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

do 9. 1.
2012

(namiesto nedele
8. 1. 2012)

Odvod poistného na dôchodkové poistenie za
zamestnancov s nepravidelným príjmom uvedených v
§ 4 ods. 2, ak boli príjmy vyplatené v decembri 2011.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, maximálne
do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky3,32 € sa nevyrubí).

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni
zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla
bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov.

Platiteľ
poistného – zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo
činná osoba

§ 23 ods. 8 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne vykázať výšku preddavku na poistné
svojej zdravotnej poisťovni pri vzniku povinnosti platiť poistné ako SZČO.
Táto povinnosť sa týka aj SZČO, ktoré si splnili povinnosť registrácie
na jednotnom kontaktnom mieste pri získaní oprávnenia na podnikanie.

Samostatne
zárobkovo činná osoba

§ 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zd
ravotnej poisťovni:

 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť zaňho poistné,
 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni, že:

 • vykonáva činnosť zamestnanca v cudzine a je tam aj zdravotne
  poisten
  á,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je tam aj zdravotne
  poisten
  á,
 • sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je tam aj zdravotne poistená a na území SR nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 4 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Poistenec je povinný
oznámiť zdravotnej poisťovni vznik skutočností uvedených
v
§ 11 ods. 7 písm. g), j),k), l) zákona o zdravotnom poistení (keď platiteľom poistného začína, resp. prestáva
byť štát).

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 3 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť
zamestnávateľovi:

 • zmenu zdravotnej poisťovne,
 • údaje rozhodujúce pre určenie, č. je alebo nie je poistencom štátu (PN, RP, poberateľ dôchodku a pod.),
 • údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec
§ 23 ods. 6 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne oznámiť na tlačive určenom Úradom
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznik platiteľa podľa
§ 11 ods. 5 zákona.

Zamestnávateľ
§ 24 písm. k) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8
pracovných
dní

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovnizmenu platiteľa poistného:
zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch
pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“
za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.
Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu
oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ, samostatne zárobkovo
činná osoba alebo platiteľ poistného podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.
§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do konca
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po mesiaci,
v ktorom došlo
k zmene
platiteľa
poistného

Písomne oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni skutočnosť,
kedy platiteľom poistného začína,
resp. prestáva byť štát:

 • zamestnávatelia podaním Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie za zamestnancov,
 • ostatní podaním Oznámenia poistenca/platiteľa poistného.

Ak má zamestnávateľ
najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať
pr
íslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ,
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného
podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Prihlásiť sa na NP
a DP v pobočke Sociálnej poisťovne, v rovnakej lehote sa z týchto
poistení odhlásiť.
Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušen
ie NP a DP.
Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu mena, priezviska, trvalého
pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný
pobyt.
Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu štátu a štát, na
ktorého území vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Samostatne
zárobkovo činná osoba

§ 228 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Prihlásiť sa do registra zamestnávateľov
vedeného Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote sa z registra zamestnávateľov
odhlásiť.
Oznámiť prerušenie NP, DP a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca.
Oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej
a rodičovskej dovolenky.
Oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu štátu, na území ktorého zamestnanec
vykonáva prácu.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne zmenu s
vojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu
príjmov.
Oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu mena a priezviska zamestnanca.
Predkladať Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky
vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

pred vznikom
poistenia
a vznikom pracovnoprávneho
vzťahu

Prihlásiť zamestnanca na NP, DP a poistenie
v nezamestnanosti (pracovná zmluva) a prihlásiť
zamestnanca na účely úrazového a garančného poistenia (dohody) v pobočke Sociálnej
poisťovne.
Zamestnávateľ je povinný túto
zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

deň
nasledujúci
po zániku
poistenia
a po zániku pracovnoprávneho
vzťahu

Odhlásiť zamestnanca z poistenia –
NP, DP, poistenie v nezamestnanosti (pracovná zmluva) a úrazové,
garančné poistenie (dohody) – v pobočke Sociálnej
poisťovne.
Zamestnávateľ je povinný túto
zmenu oznamovať výlučne elektronicky
.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa.

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej
podstaty, resp. správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 10 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne všetky
informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia.
Súčasne predložiť aj potvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovného
pomeru.

Zamestnávateľ,
predbežný správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej
podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do výplatného
termínu

Odvod preddavku na verejné
zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom
z príjmov
za december 2011.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej
centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň
omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do výplatného
termínu

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové,
úrazové a garančné poistenie, odvod poistného na poistenie
v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity plateného
zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov zadecember 2011.
V lehote splatnosti predložiť pobočke SP výkaz poistného a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie.
Zamestnávateľ je povinný odosielať
mesačné výkazy a výkazy príspevkov výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej
sumy poistného (do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

do výplatného
termínu

Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom
zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na
výplatu za mesiac december 2011.

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994
Z. z.
v znení zákona č. 591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z
celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku
a záväzkoch, najviac vo výške 100 000 €.

do 5 dní
po výplatnom
termíne

Prevod finančných prostriedkov sociálneho fondu
na osobitný účet (najneskôr do konca kalendárneho mesiaca).

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994
Z. z.
v znení zákona č. 591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z
celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o m
ajetku a záväzkoch, najviac vo výške 100 000 €.

do 5 dní
po výplatnom
termíne

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti zamestnancov z príjmov za december 2011.

Zamestnávateľ
§ 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej
sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do
uplynutia lehoty na vykonanie ročného zúčtovania, najneskôr do
uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 16.
1. 2012

(namiesto nedele
15. 1. 2012)

Odvod dane z príjmov vyberanej
zrážkou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných
v prospech daňovníka
v decembri 2011.
Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ
dane – fyzick
á a právnická osoba
§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 16.
1. 2012

(namiesto nedele
15. 1. 2012)

Odvod preddavku na zabezpečenie dane v prípade úhrady
vykonanej v decembri 2011 v prípade
daňovníkov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt, sídlo ani
sa tu obvykle nezdržujú, vo výške sadzby dane podľa
§ 15.
Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ
dane – fyzická a právnická osoba

§ 44 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej ú
rokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň
omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 16.
1. 2012

(namiesto nedele
15. 1. 2012)

Odvod zrážkovej dane z príjmov za prenájom a
predaj nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných
zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby
a opráv,
vrátane príjmov z prenájmu príslušenstva a priľahlých
pozemkov, vrátane prijatých sankčných úrokov a pokút súvisiacich
s prenájmom a zmluvných pokút a úrokov z omeškania vzniknutých
použitím prostriedkov fonduza rok 2011.

Spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príp. iná fyzická
aleb
o právnická osoba
§ 43 ods. 3 písm. g) a ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
10 €.

do 16.
1. 2012

(namiesto nedele
15. 1. 2012,
najneskôr
do 15 dní
od skončenia
účtovného
obdobia)

Doručiť banke alebo pobočke zahraničnej
banky, v ktorej má obchodná spoločnosť uložený vklad, písomné
oznámenie, či musí alebo nemusí mať účtovnú
závierku overenú audítorom.

V oznámení musí byť uvedený
aj deň skončenia príslušného účtovného obdobia.

Právnická
osoba

§ 26 ods. 5 zákona č. 118/1996
Z. z.
o ochrane vkladov

Vklad spoločnosti nie je
chránený podľa zákona o ochrane vkladov.

do 20.
1. 2012

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa
DPH v prípade, ak obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 €.
Platí pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania
alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak nemá také miesto, ale má bydlisko
v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

Zdaniteľná osoba
§ 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

pred prijatím
služby

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa
DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je
príjemcom služby, pri ktorej je povinná platiť daň podľa
§ 69 ods. 3 zákona.

Zdaniteľná
osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

pred dodaním
služby

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa
DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá
má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo
sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto
dodania podľa
§ 15 ods. 1 zákonav inom členskom štáte a osobou povinnou platiť
daň je príjemca služby.

Zdaniteľná
osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do 20.
1. 2012

Podať elektronicky súhrnný výkaz dane
z pridanej hodnoty za december 2011 pre platiteľov
DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci Európskej
únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich
4 kalendárnych štvrťrokoch presiahla hodnotu100 000 €.

Registrovaný platiteľ
DPH

§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 20.
1. 2012

Podať elektronicky súhrnný výkaz dane
z pridanej hodnoty za 4. štvrťrok 2011 pre
platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci
Európskej únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku
a v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrťrokoch nepresiahla hodnotu100 000 €.
Povinnosť platí aj pre platiteľa registrovaného podľa
§ 7 a § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodal službu
podľa
§ 80 ods. 1 písm. d).

Registrovaný platiteľ
DPH

§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 25.
1. 2012

Podať daňové priznanie k DPH za december 2011 (ak je
zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac) a za 4. štvrťrok 2011 (ak
je zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok). Podáva sa i negatívne
daňové priznanie.
Platiteľ registrovaný podľa
§ 5 a § 6 (zahraničná osoba) nie je povinný podať DP, ak
mu nevznikla daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie dane, s výnimkou platiteľa, ktorý
v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa
§ 43 alebo § 47alebo dodal tovar podľa § 45.

Registrovaný
platiteľ DPH s mesačným aj štvrťročným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 25.
1. 2012

Zaplatiť daňovú
povinnosť DPH
za december 2011.
Zaplatiť daňovú povinnosť DPH za 4. štvrťrok 2011.

Registrovaný
platiteľ DPH s mesačným aj štvrťročným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania
sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25.
1. 2012

Podať colnému úradu
daňové priznanie k spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z vína,
 • z liehu,
 • z tabakových výrobkov,
 • z piva

za december
2011.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z minerálneho oleja
nepresiahne 5 €, nie je povinný predložiť
daňové priznanie ani zaplatiť daň (§ 14).

Osoba povinná
platiť daň

zákon č. 98/2004 Z. z.
(spotr. daň z miner. oleja)
zákon č. 104/2004 Z. z.
(spotrebná daň z vína)
zákon č. 105/2004 Z. z.
(spotrebná daň z liehu)
zákon č. 106/2004 Z. z.
(spotr. daň z tabak. výrob.)
zákon č. 107/2004 Z. z.
(spotrebná daň z piva)

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 25.
1. 2012

Odvod spotrebnej dane:

 • z minerálneho oleja,
 • z vína,
 • z liehu,
 • z tabakových výrobkov,
 • z piva

za december
2011.

Osoba povinná
platiť daň

zákon č. 98/2004 Z. z.
(spotr. daň z miner. oleja)
zákon č. 104/2004 Z. z.
(spotrebná daň z vína)
zákon č. 105/2004 Z. z.
(spotrebná daň z liehu)
zákon č. 106/2004 Z. z.
(spotr. daň z tabak. výrob.)
zákon č. 107/2004 Z. z.
(spotrebná daň z piva)

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlh
šie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25.
1. 2012

Oznámiť colnému úradu
množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom
území za kalendárny mesiac v členení podľa obchodného názvu
cig
ariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke
a podľa počtu kusov cigariet.

Osoba povinná
platiť daň

§ 9 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 25.
1. 2012

Podať daňové
priznanie k spotrebnej dani z liehu
za december 2011. Prílohou daňového priznania je zoznam pestovateľov
s uvedením vyrobeného a skutočne prevzatého množstva liehu, s uvedením
dátumu výroby liehu a kópia žiadosti o výrobu destilátu.
Zaplatiť spotrebnú daň z liehu za december 2011.

Prevádzkovateľ
liehovarníckeho závodu na pestovateľské pá
lenie ovocia
§ 19 ods. 10 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí
, ak nepresiahne 10 €.

do 25.
1. 2012

Oznámiť elektronicky colnému úradu údaje, o ktorých je povinnosť viesť evidenciu podľa § 44a ods. 15zákona
o spotrebnej dani z liehu.

Osoba oprávnená
na distribúciu

§ 44a ods. 17 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu

Pokuta uložená colným
úradom od
165,96 € do výšky 1 659,69 €.

do 25.
1. 2012

Podať daňové
priznanie colnému úradu k spotrebnej dani:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za december
2011.

Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z elektriny, uhlia
a zemného plynu nepresiahne3,31 €, nie je povinný
podať daňové priznanie ani zaplatiť daň, to neplatí, ak daňová
povinnosť pri spotrebnej dani z uhlia vznikne podľa
§ 21 ods. 2 písm. a).

Osoba povinná
platiť daň

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z.o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 25.
1. 2012

Odvod spotrebnej dane:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za december
2011.

Osoba povinná
platiť daň

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z.o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
10 €.

do 30.
1. 2012

Oznámiť
ministerst
vu zdravotníctva:
1. výšku peňažných
a nepeňažných príjmov prijatých od výrobcu liekov, výrobcu zdravotníckych
pomôcok, výrobcu dietetických potravín alebo prijatých prostredníctvom
tretej osoby,
2. meno a priezvisko alebo
obchodné meno osoby podľa prvého bodu,
3. meno a priezvisko zdravotníckeho
pracovníka,
4. adresu zdravotníckeho
zariadenia, v ktorom zdravotnícky pracovník poskytuje zdravotnú starostlivosť,
5. účel poskytnutia príjmov
podľa prvého bodu
za mesiac december 2011.

Zdravotnícki
pracovníci

§ 80 ods. 1 písm. f) zákona č. 578/2004
Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch…

Pokuta uložená príslušnou
komorou až do výšky 663 €.

do 31.
1. 2012

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov právnických osôb
(mesačné preddavky) za mesiac
január 2012
vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
pri použití platnej sadzby dane podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 16 596,96 €
§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
10 €.

do 31.
1. 2012

Úhrada preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb(mesačné preddavky) za mesiac
január 2012
vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti podľa
§ 11 platné v roku 2012 a pri použití sadzby dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 16 596,96 €
§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie
do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 31.
1. 2012

Podať daňové
priznanie k dani z motorových vozidiel
za zdaňovacie obdobie roka 2011.

Daňovník
dane z motorových vozidiel

§ 90 ods. 1 zákona č. 582/2004
Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 31.
1. 2012

Lehota na zaplatenie dane
z motorových vozidiel
za rok 2011, resp. lehota na vyrovnanie celoročnej dane z motorových
vozidiel za rok 2011 v prípade, ak boli platené preddavky na daň.

Daňovník
dane z motorových vozidiel

§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania s
a nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 31.
1. 2012

Odvod mesačného preddavku
na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane,
ak celková predpokladaná daň presiahne
8 292 €.

Daňovník
dane z motorových vozidiel

§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
10 €.

do 31.
1. 2012

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom
a zamestnávateľom z príjmov za december 2011, ak nie
je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. januára 2012.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
pla
tnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania
(najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 31.
1. 2012

Odvod poistného na nemocenské,
dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod
poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného
fon
du solidarity plateného zamestnancom a zamestnávateľom
z príjmov za december 2011, ak nie
je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. januára 2012.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej
sumy poistného (do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

do 31.
1. 2012

Termín na zúčtovanie prostriedkov
sociálneho fondu
za kalendárny rok 2011. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho
roka.

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 3 zákona č. 152/1994
Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z
celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku
a záväzkoch, najviac vo výške
100 000 €.

do 31.
1. 2012

Uhradiť platby za služby
verejnosti poskytované RTVS,
ak sa úhrada platí mesačne,
štvrťročne, polročne aj ročne.
Pre výšku úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov
k prvému dňu obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Platiteľ
úh
rady
§ 7 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Pokuta vo výške najmenej33,19 € až do výšky 165,96 €.

do 31.
1. 2012

Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov
zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za 4. štvrťrok 2011.

Zamestnávateľ
§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 31.
1. 2012

Oznámiť colnému úradu
predpokladanú ročnú výrobu piva v hektolitroch a preu
kázať splnenie podmienok podľa ods. 1 pre zaradenie
do kategórie „malý samostatný pivovar“.

Fyzická
alebo právnická osoba

§ 5 ods. 3 zákona č. 107/2004 Z. z.

Zánik práva používať
zníženú sadzbu dane podľa § 7 zákona č. 107/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z pi
va

do 31.
1. 2012

Daňové priznanie k
dani z nehnuteľností (podáva iba daňovník, ktorému vznikla
daňová povinnosť alebo u ktorého nastali zmeny skutočností
rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností).

Daňovník
dane z nehnuteľností

§ 19 zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 582/2004 Z. z.

Pokuta vo výške najmenej 5 €až do výšky 3 000 €, najviac do výšky
vyrubenej dane.

do 15 dní
od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia

Zaplatiť obci:

 • daň za psa
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje

Daňovník
fyzická ale
bo právnická osoba
§ 27, § 49 a § 57 zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
č. 582/2004 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň o
meškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s
platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 3 €.

do 15 dní

Splatnosť dane odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba
§ 21, § 27, § 34a, § 49,§ 57, § 64 a § 73 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
3 €.

do 30 dní
od vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti

Oznámiť správcovi
dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom do historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie,
 • daň z motorových vozidiel [okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a)].

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba
§ 18, § 27, § 34a, § 49,§ 57, § 64a, § 72, § 90 č. 582/2004 Z. z. zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 €až do výšky 3 000 €, najviac do výšky
vyrubenej dane.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca:

 • v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • v ktorom sa začala vykonávať iná samostatná zárobková činnosť alebo
 • v ktorom bola prenajatá nehnuteľnosť,

požiadať
správcu dane o regi
stráciu.
Zrušenie prevádzkarne oznámiť do 30 dní pred jej zrušením.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov
alebo preddavky na daň, alebo daň z príjmov vyberať, požiadať správcu dane o registráciu
ako platiteľ dane.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vzn
ikla povinnosť zrážať daň z príjmov alebo preddavky
na daň, alebo daň z príjmov vyberať, oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane zmeny v registrácii –
skutočnosť, že registrovaná
fyzická alebo právnická osoba sa stala platiteľom dane.

Registrovaná
fyzic
ká a právnická osoba
§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla stála prevádzkareň,
požiadať správcu dane o registráciu.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla stála prevádzkareň,
oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane vznik stálej prevádzkarne.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujú
ceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom nastali zmeny,
oznámiť správcovi dane zmenu
oznámených a zaregistrovaných údajov, najmä zánik daňovej povinnosti
.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceh
o kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom došlo k zrušeniu registrácie,
oznámiť správcovi dane zrušenie registrácie.
Do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia o zrušení registrácie vrátiť správcovi dane osvedčenie
o registrácii.

Registrovaná
fyzi
cká a právnická osoba
§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť
správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy
s daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom
v zahraničí, na základe ktorej môže vzniknúť na území SR prevádzkareň
alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb preňho pracujúcich
na území SR.

Daňový
subjekt
(rezident aj nerezident)
§ 49a ods. 9 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov v žiadosti o vydanie

 • odberného poukazu na odber vína oslobodeného od dane,
 • povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
 • povolenia prijímať víno z iného členského štátu v pozastavení dane.

Užívateľský
podnik, prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený príjemca

§ 8, § 17 a § 21 zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína

Pokuta vo výške najmenej66,38 € a najviac 3 319,39 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov v žiadosti o vydanie

 • odberného poukazu na odber liehu oslobodeného od dane,
 • povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
 • povolenia prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane,
 • zmenu údajov podľa § 44a ods. 7 zákona.

Užívateľský
podnik, prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený príjemca

§ 11, § 23 a § 27 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu

Pokuta vo výške najmenej66,38 € a najviac 3 319,39 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov uvedených v žiadosti
o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom
voľnom obehu. Ide o zmenu údajov v žiadosti
uvedených v § 44 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a), b) a c).

Držiteľ
povolenia na predaj

§ 44 ods. 7 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu

Pokuta uložená colným
úradom vo výške od
165,96 €do 1 659,69 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov

 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na
  prev
  ádzkovanie daňového skladu a
 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.

Prevádzkovateľ
daňového skladu a oprávnený príjemca

§ 19 a § 23 zákona č. 106/2004 Z. z.o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej66,38 € a najviac 3 319,39 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov v žiadosti o vydanie

 • odberného poukazu na odber piva oslobodeného od dane,
 • povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
 • povolenia prijímať pivo z iného členského štátu v pozastavení dane.

Užívateľský
podnik, prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený príjemca

§ 9, § 18 a § 22 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva

Pokuta vo výške najmenej66,38 € a najviac 3 319,39 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
nesplnenie podmienok, ktoré určujú
malý samostatný pivovar a uplatniť základnú sadzbu dane na pivo uvedené
do daňového voľného obehu v kalendárnom roku.

Fyzická
alebo právnická o
soba vyrábajúca pivo ako malý
samostatný pivovar

§ 5 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva

Pokuta vo výške najmenej66,38 € a najviac 3 319,39 €.

do 15 dní

Splatnosť dane odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru

 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie,
 • poplatok (za komunálne odpady a stavebné odpady).

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba

§ 34a, § 64a, § 73 a § 81 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
3 €.

do 30 dní

Oznámiť správcovi
dane
skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik
daňovej povinnosti:

 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie,
 • poplatok (za komunálne odpady a stavebné odpady),
 • daň z motorových vozidiel [okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a)].

Daňovník – fyzická alebo právnická
osoba

§ 34a, § 64a, § 72, § 80,§ 90 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 €až do výšky 3 000 €, najviac do výšky
vyrubenej dane alebo poplatku.


do 6 mesiacov

Od dátumu,
ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka,uložiť riadnu individuálnu
účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
doregistra účtovných závierok v
listinnej alebo elektronickej forme.

Účtovná
jednotka

§ 23a ods. 3 zákona č. 431/2002
Z. z.
o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z
celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku
a záväzkoch, najviac vo výške 1 000 000 €.

pred nadobudnutím
tovaru v hodnote
13 941,
45 €
bez DPH

Registračná
povinnosť na DPH
pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar
z iného členského štátu. Povinnosť vzniká pred nadobudnutím
tovaru, ak celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku
13 941,45 €.

Zdaniteľná
osoba – ne
platiteľ DPH
Právnická osoba, ktorá nie
je zdaniteľnou osobou

§ 7 a § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.