Výpovedná doba a odstupné

DOHODA O SKONČENÍ ZAMESTNANIA

V dohode o skončení pracovného pomeru sa musí uvádzať dôvod skončenia nielen v prípade organizačných zmien, ale aj vtedy, ak ide o skončenie pracovného pomeru dohodou zo zdravotného dôvodu.

Aj vtedy je totiž nárok na poskytnutie odstupného. Ak by sa uvedený dôvod v dohode neuviedol, vznikli by pochybnosti z akého dôvodu sa pracovný pomer skončil, a či zamestnancovi patrí odstupné.

VÝPOVEDNÁ DOBA A ODSTUPNÉ

Obnovuje sa možnosť súbehu výpovednej doby a odstupného.

Výpoveď daná zamestnávateľom pri organizačných zmenách

Pri výpovedi danej zamestnávateľom z dôvodu:

- zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti,
- nadbytočnosti zamestnanca alebo
- z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,

… sa okrem doteraz ustanovenej výpovednej doby priznáva zamestnancovi aj právo na vyplatenie odstupného vo výške odstupňovanej podľa počtu rokov odpracovaných u zamestnávateľa takto:

Trvanie pracovného pomeru Výpovedná doba Odstupné
Menej ako 1 rok 1 mesiac Nie je nárok
Najmenej 1 a menej ako 2 roky 2 mesiace Nie je nárok
Najmenej 2 a menej ako 5 rokov 2 mesiace Najmenej 1 mes. zárobok
Najmenej 5 a menej ako 10 rokov 3 mesiace Najmenej 2 mes. zárobky
Najmenej 10 a menej ako 20 rokov 3 mesiace Najmenej 3 mes. zárobky
20 a viac rokov 3 mesiace Najmenej 4 mes. zárobky

Skončenie pracovného pomeru dohodou pri organizačných zmenách

Pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodu:

- zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti,
- nadbytočnosti zamestnanca alebo
- z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,

… sa priznáva zamestnancovi právo na vyplatenie odstupného vo výške odstupňovanej podľa počtu rokov odpracovaných u zamestnávateľa takto (nárok na výpovednú dobu pri skončení PP dohodou nie je):

Trvanie pracovného pomeru Výpovedná doba Odstupné
Menej ako 1 rok Nie je Najmenej 1 mes. zárobok
Najmenej 1 a menej ako 2 roky Nie je Najmenej 1 mes. zárobok
Najmenej 2 a menej ako 5 rokov Nie je Najmenej 2 mes. zárobok
Najmenej 5 a menej ako 10 rokov Nie je Najmenej 3 mes. zárobky
Najmenej 10 a menej ako 20 rokov Nie je Najmenej 4 mes. zárobky
20 a viac rokov Nie je Najmenej 5 mes. zárobky

Výpoveď daná zamestnávateľom z iných dôvodov

Ak dal výpoveď zamestnávateľ zamestnancovi a ide o dôvody výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. d) alebo e), čo sú prípady, kedy:

„d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoréby s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.“

…tak zamestnanec má rovnako ako pred 1.1.2013 nárok na uplatnenie výpovednej doby a nárok na odstupné nemá:

Trvanie pracovného pomeru Výpovedná doba Odstupné
Menej ako 1 rok 1 mesiac Nie je nárok
Najmenej 1 a menej ako 2 roky 2 mesiace Nie je nárok
Najmenej 2 a menej ako 5 rokov 2 mesiace Nie je nárok
Najmenej 5 a menej ako 10 rokov 2 mesiace Nie je nárok
Najmenej 10 a menej ako 20 rokov 2 mesiace Nie je nárok
20 a viac rokov 2 mesiace Nie je nárok

Poznámka:

V každom prípade pri daní výpovede zo strany zamestnávateľa sa pri posudzovaní dĺžky trvania pracovného pomeru spočítavajú doby trvania opakovane uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu u toho istého zamestnávateľa, ak na seba bezprostredne nadväzujú.

Podľa upraveného §62 ods. 8, ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby (za podmienky, že sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná).

>a