Podvojné účtovníctvo

V našej spoločnosti Vám ponúkame možnosť spracovania dokladov od jednorázovej kontroly až po komplexné vedenie dôležité pre podvojné účtovníctvo v intervaloch podľa požiadaviek klienta.  Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:

Daňová registrácia: prihláška právnickej osoby

Odoslané faktúry: vystavenie a zaúčtovanie odoslaných faktúr, kontrola splatnosti faktúr, evidencia odberateľov, saldokonto

Došlé faktúry: zaevidovanie a zaúčtovanie došlých faktúr, kontrola splatnosti faktúr, evidencia dodávateľov, saldokonto

Banka: zaevidovanie a zaúčtovanie bankových operácií, internet banking: podľa požiadaviek klienta, vystavenie príkazov na úhradu

Pokladnica: vedenie pokladnice v tuzemskej aj zahraničných menách, vystavovanie a zaúčtovanie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov

Sklad: vedenie skladovej evidencie

DPH: daňová evidencia a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty: mesačne, štvrťročne, vypracovanie súhrného výkazu k DPH

Daňové priznanie:

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty

Daňové priznanie k dani z príjmov

Daňové priznanie k Dani z motorových vozidiel

Daňové priznanie k Dani  z nehnuteľnosti

Účtovna uzávierka: inventarizácia majetku a záväzkov, odpisový plán, interné smernice

Účtovná závierka: príprava a komplexné vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, vrátane výkazov: Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Poznámky. Vyčíslenie dani z príjmov a preddavkov.

Optimalizácia daní

Finančná analýza

Výstupy podľa želania zákazníka

Archivácia dokladov typických pre podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo vychádza zo zásady podvojnosti, ktorá hovorí, že každý účtovný prípad sa musí zapísať na dva účty, na jeden účet na stranu má dať a na druhý účet na stranu dal rovnakou sumou.

Účtovné zápisy realizované v podvojnom účtovníctve:
a) chronologické (časové) zápisy sa robia v denníku,
b) syntetické (vecné, systematické) zápisy sa robia v hlavnej knihe.