Podvojné účtovníctvo

Účtovná závierka jednoduchého účtovníctva sa líši od závierky podvojného účtovníctva. Develop Consult v rámci účtovnej závierky podvojného účtovníctva ponúka:

  • uzávierka účtovných kníh na konci účtovného obdobia.
  • inventarizácia majetku a záväzkov.
  • tvorba odpisového plánu.
  • odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov.
  • vypracovanie daňového priznania dani z príjmov právnických osôb vrátane súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok.
  • tvorba cash flow.
  • vyčíslenie dane z príjmu právnických osôb vrátane preddavkov.
  • archivácia a tlač hlavnej knihy analytickej evidencie.