September

Termín zákonnej
povinnosti

Charakteristika zákonnej povinnosti

Povinná osoba
a zákon v platnom znení

Sankcie za nedodržanie termínu zákonnej povinnosti

do 3 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske
ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť.

Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenciu
na účely sociálneho poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú
dávku alebo pri skončení pracovného pomeru.

Po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca
odstúpiť pobočke tlačivo, ktorým sa preukazuje dočasná pracovná
neschopnosť.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 3
pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti podať
colnému úradudaňové priznanie k spotrebnej
dani z alkoholických nápojov.

Osoba povinná platiť
daň

podľa
§ 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 3
pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti
odvod spotrebnej dane
z alkoholických nápojov.

Osoba povinná
platiť
daň
podľa
§ 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za
každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky
omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 5
pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti podať
colnému úradudaňové priznanie k spotrebnej
dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť
nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná
platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 5
pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti
odvod spotrebnej dane:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť
nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná platiť
daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej
úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie
za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 7 dní

Od nadobudnutia nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z iného členského štátu podať daňové priznanie k DPH.

V rovnakej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre
DPH

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej
15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 10.
9. 2012
(namiesto soboty
8. 9. 2012)

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie za august 2012

s uvedením
variabilného, konštantného a špecifického symbolu
platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie
podľa vyhlášky MZ SR č.
130/2012 Z. z.

Samostatne
zárobkovo činná osoba a osoba uvedená v
§ 11 ods. 2
§ 17 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej
sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku
za každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 10.
9. 2012

(namiesto soboty
8. 9. 2012)

Odvod poistného na nemocenské a dôchodkové
poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity, ako aj poistného
na poistenie v nezamestnanosti povinne poistenými a dobrovoľne poistenými
fyzickými osobami s uvedením variabilného a špecifického
symbolu podľa
§ 142 ods. 7 zákona za august 2012.

Povinne poistená samostatne
zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba

§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania,
maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky 3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo
výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do 10.
9. 2012

(namiesto soboty
8. 9. 2012)

Odvod poistného na dôchodkové
poistenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom uvedených v
§ 4 ods. 2 s uvedením variabilného a špecifického
symbolu podľa
§ 142 ods. 7 zákona, ak boli príjmy vyplatené v auguste
2012
.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania
, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do
výšky 3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie
VS a KS pokuta vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu
16 596,96 €).

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska
, identifikačného čísla, čísla bankového účtu
a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov.

Platiteľ
poistného – zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo
činná osoba

§ 23 ods. 8 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej
povinnosti.

do 8 dní

Písomne vykázať výšku preddavku na poistné
svojej zdravotnej poisťovni pri vzniku povinnosti platiť poistné ako SZČO.

Táto povinnosť sa týka aj SZČO, ktoré
si splnili povinnosť registrácie na jednotnom kontaktnom mieste pri
získaní oprávnenia na podnikanie.

Samostatne
zárobkovo činná osoba
§ 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni:

 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť zaňho poistné,
 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni, že:

 • vykonáva činnosť zamestnanca v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je tam aj zdravotne poistená a na území SR nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 4 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej
povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za
škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Poistenec je povinný oznámiť zdravotnej
poisťovni vznik skutočností uvedených v
§ 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) zákona o zdravotnom
poistení
(keď platiteľom poistného začína, resp. prestáva
byť štát).

Poistenec (fyzická osoba)
§ 23 ods. 3 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá
zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením
oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť
zamestnávateľovi:

 • zmenu zdravotnej poisťovne,
 • údaje rozhodujúce pre určenie, či je alebo nie je poistencom štátu (PN, RP, poberateľ dôchodku a pod.),
 • údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec
§ 23 ods. 6 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá
zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne neplnením
oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne oznámiť na tlačive určenom Úradom
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznik platiteľapodľa
§ 11 ods. 5 zákona.

Zamestnávateľ
§ 24 písm. k) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8
pracovných
dní

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovnizmenu platiteľa poistného:

zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa
o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné
poistenie“ za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov,
je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne
elektronicky.

Zamestnávateľ,
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného
podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do konca
kalen
dárneho
mesiaca
nasledujúceho
po mesiaci,
v ktorom došlo
k zmene
platiteľa
poistného

Písomne oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni skutočnosť,
kedy platiteľom poistného začína,
resp. prestáva byť štát:

zamestnávatelia podaním
„Oznámenia zamestnáva
teľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného
na verejné zdravotné poistenie“ za zamestnancov, ostatní podaním
„Oznámenia poistenca/platiteľa poistného“.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu oznamovať príslušnej ZP výlučne
elektronicky.

Zamestnávateľ,
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného
podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Prihlásiť sa na NP a DP v pobočke Sociálnej
poisťovne, v rovnakej lehote sa z týchto poistení odhlásiť.

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie
NP a DP.

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu
mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt
alebo povolenia na prechodný pobyt.

Samostatne
zárobkovo činná osoba

§ 228 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Prihlásiť sa do registra
zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote
sa z registra zamestnávateľov odhlásiť.

Oznámiť prerušenie
NP, DP a poistenia
v nezamestnanosti zamestnanca.

Oznámiť Sociálnej
poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu
príjmov.

Oznámiť Sociálnej
poisťovni zmenu mena a priezviska zamestnanca.

Predkladať Sociálnej
poisťovni záznam o pracovnom úraze a výs
ledky vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia
o zistení chorôb z povolania.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

pred vznikom
poistenia

a vznikom
pracovnoprávneho
vzťahu

Prihlásiť zamestnanca
na NP, DP a poistenie v nezamestnanosti (
pracovná zmluva) a prihlásiť zamestnanca na účely úrazového
a garančného poistenia (dohody) v pobočke Sociálnej
poisťovne.

Zamestnávateľ
je povinný túto zme
nu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

deň
nasledujúci
po zániku
poistenia
a po zániku pracovnoprávneh
o
vzťahu

Odhlásiť zamestnanca z poistenia – NP, DP,
poistenie v nezamestnanosti (pracovná zmluva) a úrazové,
garančné poistenie (dohody) – v pobočke Sociálnej
poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný
túto zmenu oznamovať výlučne elektronicky
.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa.

Zamestnávateľ,
predbežný správca konk
urznej podstaty, resp. správca
konkurznej podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 10 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne všetky
informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia.

Súčasne predložiť aj potvrdenie o nárokoch
zamestnanca z pracovného pomeru.

Zamestnávateľ,
predbežný správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej
podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do výplatného
termínu

Odvod preddavku na verejné zdravotné
poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za august 2012

s uvedením variabilného, konštantného a špecifického
symbolu platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie podľa vyhlášky MZ SR č.
130/2012 Z. z.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia
úroková sadzba je 15 %).

do výplatného
termínu

Odvod poistného na nemocenské,
dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného
na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity
plateného zamestnancom a zamestnávateľom s uvedením variabilného
a konštantného
symbolu podľa § 142 ods. 7 zákona z príjmov za august 2012.

V lehote splatnosti predložiť
pobočke SP výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie.

Zamestnávateľ
je povinný odosielať mesačné výkazy a výkazy príspevkov
výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného
(do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta vo výške
od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do výplatného
termínu

Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom
zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na
výplatu za mesiac august 2012.

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994
Z. z.
v znení zákona č. 591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázane
j v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch,
najviac vo výške 100 000 €.

do 5 dní
po výplatnom
termíne

Prevod finančných prostriedkov sociálneho fondu
na osobitný účet (najneskôr do konca kalendárneho mesiaca).

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994
Z. z.
v znení zákona č. 591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a z
áväzkoch, najviac vo výške 100 000 €.

do 5 dní
po výplatnom
termíne

Odvod preddavkov na daň
z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov z príjmov
za august 2012.

Zamestnávateľ
§ 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na vykonanie ročného
zúčtovania, najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priz
nania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 17.
9. 2012

(namiesto sviatku
15. 9. 2012)

Odvod dane z príjmov vyberanej
zrážkou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo pripísaných
v prospech daňovníka
v auguste 2012.

Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ
dane – fyzická a právnická osoba

§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za kaž
dý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania
s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 17.
9. 2012

(namiesto sviatku
15. 9. 2012)

Odvod preddavku na zabezpečenie
dane v príp
ade úhrady vykonanej v auguste 2012 v prípade
daňovníkov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt, sídlo ani
sa tu obvykle nezdržujú, vo výške sadzby dane podľa
§ 15.

Oznámenie tejto skutočnosti
správc
ovi dane.

Platiteľ
dane – fyzická a právnická osoba
§ 44 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeška
nia, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 17.
9. 2012

(namiesto sviatku
15. 9. 2012)

Oznámiť Colnému úradu
Bratislava podľa zahraničných zást
upcov

 • množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch za august 2012,
 • celkové množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca augusta 2012.

Prevádzkovateľ
daňového skladu pre zahraničných zástupcov

§ 33 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 20.
9. 2012

Predložiť žiadosť
o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak obrat za
najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich
kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 €.

Platí pre zdaniteľnú
osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň
v tuzemsku a ak nemá také miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa
v tuzemsk
u obvykle zdržiava.

Zdaniteľná
osoba

§ 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

pred prijatím
služby

Predložiť žiadosť
o registráciu platiteľa DPH v príp
ade, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom,
je príjemcom služby, pri ktorej je povinná platiť daň podľa
§ 69 ods. 3 zákona.

Zdaniteľná
osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

pred dodaním
služby

Predložiť žiadosť
o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá
nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto po
dnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku
obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa
§ 15 ods. 1 zákonav inom členskom štáte a osobou povinnou platiť
daň je príjemca služby.

Zdaniteľná
osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do 20.
9. 2012

Podať elektronicky súhrnný výkaz dane
z pridanej hodnoty za august 2012 pre platiteľov
DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci Európskej
únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich
4 kalendárnych štvrťrokoch presiahla hodnotu 100 000 €.

Registrovaný
platiteľ DPH

§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25.
9. 2012

Podať daňové
priznanie k DPH

 • za august
  2012
  (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac).

Podáva sa i negatívne daňové priznanie.

Platiteľ registrovaný
podľa
§ 5 a § 6 (zahraničná osoba) nie je povinný podať DP, ak
mu nevznikla daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie dane,s výnimkou platiteľa, ktorý
v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa
§ 43 alebo § 47 alebo dodal tovar podľa § 45.

Registrovaný
platiteľ DPH s mesačným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25.
9. 2012

Zaplatiť daňovú
pov
innosť DPH za august 2012.

Registrovaný
platiteľ DPH s mesačným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %
) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 25.
9. 2012

Podať colnému úradu
daňové priznanie k spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za august
2012.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová
povinnosť.

Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej
dane z minerálneho oleja nepresiahne 5 €, nie je povinný predložiť
daňové priznanie ani zaplatiť daň (
§ 14).

Osoba povinná
platiť daň

zákon č.
98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25.
9. 2012

Zaplatiť spotrebnú
daň

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za august
2012.

Osoba povinná
platiť daň

zákon č.
98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %
) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 25.
9. 2012

Podať colnému úradu
daňové priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za august 2012.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.

Na platiteľa
dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého
vína alebo tichého fermentovaného nápoja a súčasne mu nevzniká
daňová povinnosť zo šumivého vína alebo šumivého fermentovaného
nápoja, sa povinnosť podať da
ňové priznanie nevzťahuje.

Osoba povinná
platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25.
9. 2012

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za august 2012.

Osoba povinná
platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobk
u základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %)
za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 25.
9. 2012

Podať colnému úradu
daňové priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za august 2012.

Malý
samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25.
9. 2012

Zaplatspotrebnú daň z alkoholických
nápojov za august 2012.

Malý
samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku zákl
adnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 25.
9. 2012

Podať daňové
priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za august 2012.

Prílohou daňového priznania
je zoznam pestovateľov s uvedením vyrobeného a skutočne prevzatého
množstva liehu, s uvedením dátumu výroby liehu a kópia žiadosti
o výrobu destilátu.

Prevádzkovateľ
liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

Pokuta
do výšky 166 € za uvedenie nepravdivých údajov v prílohe.

do 25. 9. 2012

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za august 2012.

Prevádzkovateľ
liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 25.
9. 2012

Oznámiť colnému úradu množstvo cigariet uvedených do daňového
voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac august 2012 v
členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej
na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet.

Prevádzkovateľ
daňového sklad
u, oprávnený príjemca a dovozca
cigariet

§ 9 ods. 26 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 25.
9. 2012

Podať daňové
pr
iznanie colnému úradu k spotrebnej dani:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za august
2012.

Ak daňová povinnosť
platiteľa spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu nepresiahne
3,31 €, nie je povinný podať daňové priznanie ani zaplatiť
daň, to neplatí, ak daňová povinnosť pri spotrebnej dani z uhlia
vznikne podľa
§ 21 ods. 2 písm. a).

Daňový
dlžník

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25.
9. 2012

Odvod spotrebnej dane:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za august
2012
.

Daňový
dlžník

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 1. 10.
2012

(namiesto nedele
30. 9. 2012)

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov právnických osôb
(mesačné preddavky) za mesiac
september 2012
vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
pri použití platnej sadzby dane podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 16 596,96 €
§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 1. 10.
2012

(namiesto nedele
30. 9. 2012)

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov fyzických osôb
(mesačné preddavky) za mesiac
september 2012
vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti podľa
§ 11 platné v roku 2012 a pri použití sadzby dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako16 596,96 €
§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 1. 10.
2012

(namiesto nedele
30. 9. 2012)

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov právnických osôb
(štvrťročné preddavky) za 3. štvrťrok 2012 vo výške
1/4 poslednej známej daňovej povinnosti pri použití platnej sadzby
dane podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 1 659,70 €a nepresiahla16 596,96 €
§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z.

Sankčný úrok vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty
na podanie daňového priznania. Sankčný úrok sa nevyrubí,
ak nepresiahne
16,60 €.

do 1. 10. 2012
(namiesto nedele
30. 9. 2012)

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov fyzických osôb
(štvrťročné preddavky) za 3. štvrťrok 2012 vo výške
1/4 poslednej známej daňovej povinnosti zo základu dane zníženého
o nezdaniteľné časti podľa
§ 11platné v roku 2012 a pri použití sadzby dane podľa§ 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 1 659,70 € a nepresiahla16 596,96 €
§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z.

Sankčný úrok vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty
na
podanie daňového priznania. Sankčný úrok sa
nevyrubí, ak nepresiahne16,60 €.

do konca
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po podaní
daňového
priznania

Termín na vyrovnanie rozdielu
medzi zaplatenými preddavkami na daň z príjmov právnických
osôb, ak
zaplatené preddavky sú nižšie ako preddavky vyplývajúce
z podaného daňového priznania.

Právnické
osoby

§ 42 ods. 9 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základn
ej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
10 €.

do 1. 10.
2012

(namiesto nedele
30. 9. 2012)

Odvod mesačného preddavku
na daň z
motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej
dane, ak celková predpokladaná daň presiahne 8 292 €.

Daňovník
dane z motorových vozidiel

§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak n
epresiahne 10 €.

do 1. 10.
2012

(namiesto nedele
30. 9. 2012)

Odvod štvrťročného preddavku
na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane
za 3. štvrťrok 2012, ak predpokladaná daň presiahne 660 €a nepresiahne 8 292 €.

Daňovník
dane z motor
ových vozidiel
§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Sankčný úrok vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej ce
ntrálnej banky za každý deň omeškania, najdlhšie
do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. Sankčný úrok
sa nevyrubí, ak nepresiahne16,60 €.

do 1. 10.
2012

(namiesto nedele
30. 9. 2012)

Predloženie prehľadu o zrazených
a odvedených preddavkoch na
daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej
prémii a o daňovom bonuse za august 2012.

Zamestnávateľ
§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 1. 10.
2012
(namiesto nedele
30. 9. 2012)

Odvod preddavku na verejné
zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom
z príjmov
za august 2012, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli
vyplatené do 30. 9. 2012,

s uvedením variabilného, konštantného a špecifického symbolu
platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie podľa vyhlášky MZ SR č.
130/2012 Z. z.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky
platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania (najnižšia
úroková sadzba je 15 %).

do 1. 10. 2012
(namiesto nedele
30. 9. 2012)

Odvod poistného na nemocenské,
dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného
na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity
plateného zamestnancom a zamestnávateľom s uvedením
variabilného a konštantného symbolu podľa § 142 ods. 7 zákona za august 2012, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli
vyplatené do 30. 9. 2012.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného
(do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie
VS a KS pokuta vo výške od 3,32 € do 16,60
€/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do 1. 10.
2012

(namiesto nedele
30. 9. 2012)

Uhradiť platby za služby
verejnosti poskytované RTVS,
ak sa úhrada platí mesačne. Pre výšku úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov
k prvému dňu obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Platiteľ
úhrady

§ 7 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou
televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pokuta vo výške najmenej 33,19 €až do výšky 165,96 €.

pred začatím
podnikateľskej
činnosti

Písomne požiadať colný
úrad o vydanie povolenia na
predaj (veľkoobchod, maloobchod, ponúkanie na predaj) spotrebiteľského balenia liehu v
daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti. Colný úrad
vydá povolenie do 30 dní od podania žiadosti.

Právnická
osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania

§ 54 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta uložená colným
úradom vo výške najmenej
332 € a najviac3 319 €.

do 15 dní

Splatnosť dane odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba

§ 21, § 27, § 34a, § 49,§ 57, § 64 a § 73 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku z
ákladnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za
každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí,
ak nepresiahne
3 €.

do 30 dní
od vzniku alebo
zániku daňovej
povinnosti

Oznámiť správcovi
dane skutočnosti ro
zhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie,
 • daň z motorových vozidiel [okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a)].

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba

§ 18, § 27, § 34a, § 49,§ 57, § 64a, § 72, § 90 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 € až do výšky 3 000 €, najviac do výšky
vyrubenej dane.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca:

 • v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • v ktorom sa začala vykonávať iná samostatná zárobková činnosť alebo
 • v ktorom bola prenajatá nehnuteľnosť,

požiadať
správcu dane o registráciu.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla povinnosť zr
ážať daň z príjmov alebo preddavky na daň, alebodaň
z príjmov vyberať, požiadať správcu dane o registráciu
ako platiteľ dane.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov alebo preddavky
na daň, alebodaň z príjmov vyberať,
oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane zmeny v registrácii –
skutočnosť, že registrovaná fyzická alebo právnická
osoba sa stala platiteľom dane.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla stála prevádzkareň,
požiadať správcu dane o registráciu.

Daňový
subjekt – fyzická a právni
cká osoba
§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikl
a stála prevádzkareň, oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane vznik stálej prevádzkarne.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom nastali zmeny,
oznámiť správcovi dane zmenu
oznámených a zaregistrovaných údajov, najmä zánik daňovej povinnosti
.

Registrovaná
fyzická a právn
ická osoba
§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom došlo
k zrušeniu registrácie, oznámiť správcovi dane zrušenie registrácie.

Do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie vrátiť správcovi
dane osvedčenie o registrácii.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť
správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy
s daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom
v zahraničí, na základe ktorej môže vzniknúť na území SR prevádzkareň
alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb preňho pracujúcich
na území SR.

Daňový
subjekt
(rezident aj nerezident)
§ 49a ods. 9 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť živnostenskému
úradu ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu
jeho funkcie.

Podnikateľ
– fyzická aj právnická osoba

§ 11 ods. 9 zákona č. 455/1991
Zb.
o živnostenskom podnikaní

Pokuta do výšky až 663 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov v žiadosti

 • o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov,
 • o vydanie odberného poukazu.

Užívateľský
p
odnik
§ 9 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu skutočností a údajov v ž
iadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie
daňového skladu.

Prevádzkovateľ
daňového skladu

§ 15 ods. 7 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov uvedených v žiadosti

 • o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
 • o príležitostný príjem alkoholického nápoja z iného členského štátu v pozastavení dane.

Oprávnený
príjemca

§ 19 ods. 14 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov

 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a
 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.

Prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený
príjemca

§ 19 a § 23 zákona č. 106/2004 Z. z.o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov v žiadosti

 • o vydanie povolenia na predaj
  spotrebite
  ľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti.

Právnická
osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania

§ 54 ods. 7 písm. d)a ods. 14 písm. a) zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
nesplnenie podmienok, ktoré určujú
malý samostatný pivovar a uplatniť základnú sadzbu dane na pivo vyrobené
v kalendárnom roku.

Prevádzkovateľ
malého samostatného pivovaru

§ 66 ods. 5 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 30 dní

Od schválenia účtovnej závierky predložiť riadnu individuálnu
účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
do zbierky listín obchodného registra.

Účtovná
jednotka

§ 21 ods. 1 písm. a)a b) zákona č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch,
najviac vo výške
1 000 000 €.

do 7 mesiacov

Po uplynutí
účtovného obdobia
predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku
a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného
registra.

Účtovná
jednotka

§ 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002
Z. z.
o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe
, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac
vo výške 1 000 000 €.

pred nadobudnutím
tovaru v hodnote
13 941,45 €
bez DPH

Registrácia na platenie dane
z intrakomunitárneho nadobudnutia tovaru. Registračná povinnosť na
DPH pre povinnú osobu, ak nadob
úda v tuzemsku tovar z iného členského štátu.
Povinnosť vzniká pred nadobudnutím tovaru, ak celková hodnota tovaru
bez dane dosiahne v kalendárnom roku 13 941,45 €.

Zdaniteľná
osoba – neplatiteľ DPH.

Právnická osoba, ktorá nie
je zdaniteľnou osobou

§ 7 a § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 66,38 €a najviac 3 319,39 €.