Jún

Termín zákonnej
povinnosti

Charakteristika zákonnej povinnosti

Povinná osoba
a zákon v platnom znení

Sankcie za nedodržanie termínu
zákonnej povinnosti

do 3 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne pracovný
úraz, ktorý si vyžiadal lekárske ošetrenie aleb
o dočasnú pracovnú
neschopnosť.

Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenciu
na účely sociálneho poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú
dávku alebo pri skončení pracovného pomeru.

Po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca odstúpiť pobočke
tlačivo, ktorým sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 3
pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti podať colnému úradudaňové priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických nápojov.

Osoba povinná platiť
daň
podľa § 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 3
pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvod spotrebnej
dane
z
alkoholických nápojov.

Osoba povinná platiť daň
podľa § 12 ods. 3, § 26 ods. 3, § 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 5
pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti podať colnému úradudaňové priznanie k
spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť nevznikla dňom prevzatia
na daň
ovom území.

Osoba povinná platiť daň
§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z.o spotrebnej dani
z tabakových výrobkov
§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 5
pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvod spotrebnej
dane:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť nevznikla dňom prevzatia
na daňovom úz
emí.

Osoba povinná platiť
daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004 Z. z.o spotrebnej dani
z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004 Z. z.o spotrebnej dani
z tabakových výrobkov
§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej
15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania
s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 7 dní

Od nadobudnutia nového dopravného prostriedku(§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z iného členského štátupodať daňové priznanie k DPH.

V rovnakej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH
§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 8. 6. 2012

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie za máj 2012

s uvedením variabilného,
konštantného a špecifického symb
olu platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie podľa vyhlášky MZ SR č. 130/2012 Z. z.

Samostatne zárobkovo činná osoba a osoba uvedená
v § 11 ods. 2

§ 17 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za
každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 8. 6. 2012

Odvod poistného na nemocenské a dôchodkové
poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity, ako aj poistného
na poistenie v nezamestnanosti povinne poistenými a dobrovoľne poistenými
fyzickými osobami
s uvedením variabilného a špecifického symbolu
podľa
§ 142 ods. 7 zákona za máj 2012.

Povinne poistená samostatne
zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba
§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta
vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96
€).

do 8. 6. 2012

Odvod poistného na dôchodkové poistenie za
zamestnancov s nepravidelným príjmom uvedených v
§ 4 ods. 2 s uvedením variabilného a špecifického symbolu
podľa
§ 142 ods. 7 zákona, ak boli príjmy vyplatené v máji 2012.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, maximálne
do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky 3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta
vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni
zmenu svojho názvu, sídla
, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu
dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov.

Platiteľ poistného –
zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba
§ 23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne vykázať výšku preddavku na poistné svojej
zdravotnej poisťovni pri vzniku povinnosti platiť poistné ako SZČO.

Táto povinnosť sa týka aj SZČO, ktoré si splnili povinnosť
registrácie na jednotnom kontaktnom mieste pri získaní oprávnenia
na podnikanie.

Samostatne zárobkovo činná
osoba
§ 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni:

 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť zaňho poistné,
 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého
  pobytu,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec (fyzická osoba)
§ 23 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni, že:

 • vykonáva činnosť zamestnanca v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je tam aj zdravotne
  poisten
  á,
 • sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je tam aj zdravotne poistená a na území SR nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Poistenec (fyzická osoba)
§ 23 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za
škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej po
vinnosti.

do 8 dní

Poistenec je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni vznik
skutočností uvedených v
§ 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) zákona o zdravotnom poistení (keď platiteľom
poistného začína, resp. prestáva byť štát).

Poistenec (fyzická osoba)
§ 23 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za
škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť zamestnávateľovi:

 • zmenu zdravotnej poisťovne,
 • údaje rozhodujúce pre určenie, či je alebo nie je poistencom štátu (PN, RP, poberateľ dôchodku a pod.),
 • údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poisteni.

Zamestnanec
§ 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za
nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za
škodu, ktorá jej vznikne neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne oznámiť na tlačive určenom Úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou vznik platiteľa podľa
§ 11 ods. 5 zákona.

Zamestnávateľ
§ 24 písm. k) zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8
pracovných
dní

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovnizmenu platiteľa poistného:

zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch
pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“
za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný
túto zmenu oznamovať príslušnej
ZPvýlučne elektronicky.

Zamestnávateľ, samostatne
zárobk
ovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.
§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do konca
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po mesiaci,
v ktorom došlo
k zmene platiteľa
poistného

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosť, kedy platiteľom
poistného začína, resp. prestáva byť štát:

zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch
pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“
za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.

Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný
túto zmenu oznamovať príslušnej
ZPvýlučne elektronicky.

Zamestnávateľ, samostatne
zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.
§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Prihlásiť sa na NP a DP v pobočke Sociálnej poisťovne, v rovnakej lehote sa z týchto poistení
odhlásiť.

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie
NP a DP.

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu
mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt
alebo povol
enia na prechodný pobyt.

Samostatne zárobkovo činná
osoba

§ 228 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Prihlásiť sa do registra zamestnávateľov
vedenéh
o Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote sa z registra zamestnávateľov
odhlásiť.

Oznámiť prerušenie NP, DP a poistenia v nezamestnanosti
zamestnanca.

Oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie
čerpania materskej a rodičovskej dovolenky.

Zamestnávat
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu svojho názvu,
sídla a dňa určeného na výplatu príjmov.

Oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu mena a priezviska zamestnanca.

Predkladať Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky
vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

pred vznikom
poistenia
a vznikom
pracovnoprávneho
vzťahu

Prihlásiť zamestnanca na NP, DP a poistenie v nezamestnanosti
(pracovná
zmluva
) a prihlásiť zamestnanca na účely úrazového a garančného
poistenia (dohody) v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu
oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

deň nasledujúci
po zániku
poistenia
a po zániku
pracovnoprávneho
vzťahu

Odhlásiť zamestnanca z poistenia – NP, DP, poistenie
v nezamestnanosti (pracovná zmluva) a úrazové, garančné poistenie (dohody) – v pobočke Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ je povinný túto zmenu
oznamovať výlučne elektronicky
.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú
neschopnosť zamestnávateľa.

Zamestnávateľ, predbežný
správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 10 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne všetky
informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného poistenia.

Súčasne predložiť aj potvrdenie o nárokoch
zamestnanca z pracovného pomeru.

Zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty,
resp. správca konkurznej podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do výplatného
termínu

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom
z príjmov za máj 2012 s uvedením variabilného, konštantného a špecifického
symbolu
platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie podľa vyhlášky
MZ SR č.
130/2012 Z. z.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej
úrokovej sadzby Európskej cent
rálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň
omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do výplatného
termínu

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové,
úrazové a garančné poistenie, odvod poistného na poistenie
v nezamestnanosti a poi
stného do rezervného fondu solidarity plateného zamestnancom a zamestnávateľom s uvedením
variabilného a konštantného symbolu podľa
§ 142 ods. 7 zákona z príjmov za máj 2012.

V lehote splatnosti predložiť pobočke SP výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie.

Zamestnávateľ je povinný
odosielať mesačné výkazy a výkazy príspevkov výlučne
elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta
vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96
€).

do výplatného
termínu

Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom
zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na
výplatu za mesiac
máj 2012.

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994 Z. z. v znení zákona
č.
591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške
100 000 €.

do 5 dní po
výplatnom
termíne

Prevod finančných prostriedkov sociálneho fondu na osobitný
účet (najneskôr do konca kalendárneho mesiaca).

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994 Z. z. v znení zákona
č.
591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške
100 000 €.

do 5 dní po
výplatnom
termíne

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov z príjmov za máj 2012.

Zamestnávateľ
§ 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej
úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia
lehoty na vykonanie ročného zúčtovania, najneskôr do uplynutia
lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 15. 6. 2012

Odvod dane z príjmov vyberanej zrážkou z príjmov vyplatených,
poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka v máji 2012.

Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ dane – fyzická a právnická
osoba

§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15. 6. 2012

Odvod preddavku na zabezpečenie dane v prípade úhrady vykonanej v máji 2012 v
prípade daňovníkov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt, sídlo
ani sa tu obvykle nezdržujú, vo výške sadzby dane podľa
§ 15.

Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ dane – fyzická a právnická
osoba

§ 44 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej
15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania
s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15. 6. 2012

Oznámiť Colnému úradu Bratislava podľa zahraničných
zástupcov

 • množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch za máj 2012,
 • celkové množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca mája 2012.

Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov
§ 33 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 20. 6. 2012

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak obrat za najviac 12 predchádzajúcich
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 €.

Platí pre zdaniteľnú osobu, ktorá
má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku
a ak nemá také m
iesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

Zdaniteľná osoba
§ 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

pred prijatím
služby

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa DPH v prípade,
ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby,
pri ktorej je povinná platiť daň podľa
§ 69 ods. 3 zákona.

Zdaniteľná osoba
§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

pred dodaním
služby

Predložiť žiadosť o registráciu platiteľa
DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie
je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň,
bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri
ktorej je miesto dodania podľa
§ 15 ods. 1 zákona v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca
služby.

Zdaniteľná osoba
§ 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do 20. 6. 2012

Podať elektronicky súhrnný výkaz dane z pridanej hodnoty za máj 2012 pre platiteľov DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne
dodávky v rámci Európskej únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom
štvrťroku a v predchádzajúcich 4 kalendárnych štvrťrokoch presiahla hodnotu100 000 €.

Registrovaný platiteľ
DPH
§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25. 6. 2012

Podať daňové priznanie k DPH za máj 2012 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac). Podáva sa i negatívne
daňové priznanie.

Platiteľ registrovaný podľa § 5 a § 6 (zahraničná osoba) nie je povinný podať DP, ak mu nevznikla daňová
povinnosť alebo právo na odpočítanie dane, s výnimkou platiteľa, ktorý v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený
od dane podľa
§ 43 alebo § 47alebo dodal tovar podľa § 45.

Registrovaný platiteľ
DPH s mesačným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25. 6. 2012

Zaplatiť daňovú povinnosť DPH za máj 2012.

Registrovaný platiteľ
DPH s mesačným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej
sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za
štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25. 6. 2012

Podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za máj 2012.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.

Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z minerálneho
oleja nepresiahne 5 €, nie je povinný predložiť daňové priznanie ani zaplatiť
daň (
§ 14).

Osoba povinná platiť
daň

zákon č.
98/2004 Z. z.o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z.o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25. 6. 2012

Zaplatiť spotrebnú daň

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za máj 2012.

Osoba povinná platiť
daň

zákon č.
98/2004 Z. z.o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z.o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25. 6. 2012

Podať colnému úradu daňové priznanie
k
spotrebnej dani z alkoholických nápojov

za máj 2012.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová
povinnosť.

Na platiteľa dane, ktorému
vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo tichého
fermentovaného nápoja a súčasne mu nevzniká daňová povinnosť
zo šumivého vína alebo šumivého fermentovanéh
o nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie
nevzťahuje
.

Osoba povinná platiť
daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 16 000 €.

do 25. 6. 2012

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických nápojov za máj
2012.

Osoba povinná platiť
daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB
(najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky
omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25. 6. 2012

Podať colnému úradu daňové priznanie
k
spotrebnej dani z alkoholických nápojov za máj 2012.

Malý samostatný
pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške

najmenej 30 € až do výšky16 000 €.

do 25. 6. 2012

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických nápojov za máj
2012.

Malý samostatný
pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %)
za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25. 6. 2012

Podať daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických nápojov za máj
2012
.

Prílohou daňového priznania je zoznam pestovateľov
s uvedením vyrobeného a skutočne prevzatého množstva liehu, s uvedením
dátumu výroby liehu a kópia žiadosti o výrobu destilátu.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho
závodu na pestovateľské p
álenie ovocia
§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške

najmenej 30 € až do výšky16 000 €.

Pokuta do výšky 166 € za
uvedenie nepravdivých údajov v
prílohe.

do 25. 6. 2012

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických nápojov za máj
2012.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho
závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej
úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie
za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 25. 6. 2012

Oznámiť colnému úradu množstvo cigariet uvedených do daňového
voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac máj 2012 v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny
cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet.

Osoba povinná platiť daň
§ 9 ods. 26 zákona č. 106/2004 Z. z.o spotrebnej dani
z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 25. 6. 2012

Podať daňové priznanie colnému úradu
k spotrebnej
dani:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za máj 2012.

Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej
dane z elektriny, uhlia a zemného plynu nepresiahne
3,31 €, nie je povinný podať daňové priznanie ani zaplatiť daň, to
neplatí, ak daňová povinnosť pri spotrebnej dani z uhlia vznikne
podľa
§ 21 ods. 2 písm. a).

Daňový dlžník
§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Pokuta vo výške

najmenej 30 € až do výšky16 000 €.

do 25. 6. 2012

Odvod spotrebnej dane:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za máj 2012.

Daňový dlžník
§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej
úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie
za štyri roky omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 7. 2012
(namiesto soboty
30. 6.
2012
)

Úhrada preddavkov na daň z príjmov právnických
osôb
(mesačné preddavky) za jún 2012 vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti pri použití
platnej sadzby dane podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická osoba, ktorej posledná
známa daňová povinnosť bola vyššia ako16 596,96 €


§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia
lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 7. 2012
(namiesto soboty
30. 6.
2012
)

Úhrada preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb(mesačné preddavky) za mesiac jún 2012 vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti podľa
§ 11platné v roku 2012 a pri použití sadzby dane podľa§ 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická osoba, ktorej posledná
známa daňová povinnosť bola vyššia ako16 596,96 €

§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej
úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie
do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 7. 2012
(namiesto soboty
30. 6. 2012
)

Úhrada preddavkov na daň z príjmov právnických
osôb
(štvrťročné preddavky) za 2.
štvrťrok 2012
vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
pri použití platnej sadzby dane podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická osoba, ktorej posledná
známa daňová povinnosť bola vyššia ako 1 659,70 € a nepresiahla16 596,96 €

§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 7. 2012
(namiesto
soboty

30. 6. 2012
)

Úhrada preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb(štvrťročné preddavky) za 2. štvrťrok 2012 vo výške 1/4 poslednej známej daňovej
povinnosti zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti podľa
§ 11platné v roku 2012 a pri použití sadzby dane podľa§ 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická osoba, ktorej posledná
známa daňová povinnosť bola vyššia ako 1 659,70 € a nepresiahla16 596,96 €

§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej
úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie
do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do konca
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po podaní
daňového
priznania

Termín na vyrovnanie rozdielu medzi zaplatenými
preddavkami na daň z príjmov právnických osôb, ak zaplatené
preddavky sú nižšie ako preddavky vyplývajúce z poda
ného daňového
priznania.

Právnické osoby
§ 42 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej
úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania,
najdlhšie do
uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 7. 2012
(namiesto soboty
30. 6. 2012
)

Odvod mesačného preddavku na daň z motorových
vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane, ak cel
ková predpokladaná daň presiahne 8 292 €.

Daňovník dane z motorových
vozidiel

§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej
15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na
podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 7. 2012
(namiesto soboty
30. 6. 2012
)

Odvod štvrťročného preddavku na daň z motorových
vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane za
2. štvrťrok 2012, ak predpokladaná daň presiahne660 € a nepresiahne 8 292 €.

Daňovník dane z motorových
vozidiel

§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej
úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie
do uplynutia leh
oty na podanie daňového priznania.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 7. 2012
(namiesto soboty
30. 6. 2012
)

Predloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch
na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a
o daňovom bonuse za máj 2012.

Zamestnávateľ
§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 2. 7. 2012
(namiesto soboty
30. 6. 2012
)

Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávateľom
z príjmov za máj 2012, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli
vyplatené do 30. 6. 2012, s uvedením variabilného, konštantného a špecifického
symbolu
platiteľa preddavku na verejné zdravotné poistenie podľa vyhlášky
MZ SR č.
130/2012 Z. z.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z.o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za
každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 2. 7. 2012
(namiesto soboty
30. 6. 2012
)

Odvod poistného na nemocenské, dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného
na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity
plateného zamestnancom a zamestnávateľom s uvedením variabilného a konštantného symbolu podľa
§ 142 ods. 7 za máj
2012
, ak nie je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 30. júna
2012.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného (do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

Za neuvedenie VS a KS pokuta
vo výške od 3,32 € do 16,60 €/1 platba (najviac spolu 16 596,96 €).

do 2. 7. 2012
(namiesto soboty
30. 6.
2012
)

Uhradiť platby za služby verejnosti poskytované
RTS,
ak sa úhrada platí mesačne. Pre výšku úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov k prvému
dňu obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.

Platiteľ úhrady
§ 7 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou
a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pokuta vo výške najmenej 33,19 €až do výšky 165,96 €.

pred začatím podnikateľskej
činn
osti

Písomne požiadať colný úrad o vydanie
povolenia na
predaj (veľkoobchod, maloobchod, ponúkanie na predaj) spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v
rámci podnikateľskej činnosti. Colný úrad vydá povolenie do 30
dní od podania žiadosti.

Právnická osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania
§ 54 ods. 3 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta uložená colným úradom vo výške
najmenej
332 € a najviac3 319 €.

do 15 dní

Splatnosť dane odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Daňovník – fyzická
alebo právnická osoba
§ 21, § 27, § 34a, § 49,§ 57, § 64 a § 73 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej
úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie
za štyri roky
omeškania s platbou.

Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 3 €.

do 30 dní od
vzniku alebo
zániku daňovej
povinnosti

Oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce
pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie,
 • daň z motorových vozidiel [okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a)].

Daňovník – fyzická
alebo právnická osoba
§ 18, § 27, § 34a, § 49,§ 57, § 64a, § 72, § 90 č. 582/2004 Z. z.zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 € až do výšky 3 000 €, najviac do výšky vyrubenej dane.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca

 • v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • v ktorom sa začala vykonávať iná samostatná zárobková činnosť alebo
 • v ktorom bola prenajatá nehnuteľnosť,

požiadať správcu dane
o registráciu.

Daňový subjekt –
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť
zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň, alebo daň
z príjmov vyberať,
požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ
dane.

Daňový subjekt –
fyzická a právnická osoba
§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť
zrážať daň z príjmov alebo preddavky na daň, alebo daň
z príjmov vyberať,
oznámiť miestne príslušnému správcovi dane zmeny
v registrácii –
skutočnosť, že registrovaná fyzická alebo právnická osoba sa
stala platiteľom dane.

Registrovaná fyzická
a právnická osoba
§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála
prevádzkareň,
požiadať správcu dane o registráciu.

Daňový subjekt –
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 € až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála
prevádzkareň,
oznámiť miestne príslušnému správcovi dane vznik
stálej prevádzkarne.

Registrovaná fyzická
a právnická osoba
§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
me
siaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom nastali zmeny,oznámiť správcovi dane zmenu oznámených a zaregistrovaných údajov,
najmä zánik daňovej povinnosti
.

Registrovaná fyzická
a právnická osoba
§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom došlo k zrušeniu
registrácie,
oznámiť správcovi dane zrušenie registrácie.

Do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie vrátiť správcovi
dane osvedčenie o registrácii.

Registrovaná fyzická
a právnická osoba
§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť správcovi dane
uzatvorenie každej zmluvy
s daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, na
základe ktorej môže vzniknúť na území SR prevádzkareň alebo
daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb preňho pracujúcich na
území SR.

Daňový subjekt(rezident aj nerezident)
§ 49a ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť živnostenskému úradu ustanovenie
zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie.

Podnikateľ – fyzická
aj právnická osoba
§ 11 ods. 9 zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom
podnikaní

Pokuta do výšky až 663 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov v žiadosti

 • o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov,
 • o vydanie odberného poukazu.

Užívateľský podnik
§ 9 ods. 10 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu skutočností
a údajov v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie
daňového skladu.

Prevádzkovateľ daňového skladu
§ 15 ods. 7 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov uvedených
v žiadosti

 • o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
 • o príležitostný príjem alkoholického nápoja z iného členského štátu v pozastavení dane.

Oprávnený príjemca
§ 19 ods. 14 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov

 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového
  skladu a
 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.

Prevádzkovateľ daňového
skladu a oprávnený príjemca
§ 19 a § 23 zákona č. 106/2004 Z. z.o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu zmenu údajov v žiadosti

 • o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti.

Právnická osoba alebo
fyzická osoba v rámci podnikania
§ 54 ods. 7 písm. d)a ods. 14 písm. a) zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu nesplnenie podmienok,
ktoré určuj
ú malý
samostatný pivovar
a uplatniť základnú sadzbu dane na pivo
vyrobené v kalendárnom roku.

Prevádzkovateľ malého
samostatného pivovaru
§ 66 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z.o spotrebnej dani
z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 € až do výšky 3 000 €.

do 30 dní

Od schválenia účtovnej závierky predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku
a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného
registra.

Účtovná jednotka
§ 21 ods. 1 písm. a)a b) zákona č. 431/2002 Z. z.o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
v súvahe, príp. vo
výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške1 000 000 €.

o 7 mesiacov

Po uplynutí účtovného
obdobia
predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu
individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín obchodného registra.

Účtovná jednotka
§ 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch, najviac vo výške
1 000 000 €.

pred
nado
budnutím
tovaru v hodnote
13 941,45 €
bez DPH

Registrácia na platenie dane z intrakomunitárneho
nadobudnutia tovaru. Registračná povinnosť na DPH pre povinnú
osobu, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu. Povinnosť
vzniká pred nadobudnutím
tovaru, ak celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom
roku13 941,45 €.

Zdaniteľná osoba –
neplatiteľ DPH
Právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou
§ 7 a § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 66,38 €a najviac 3 319,39 €.