Mimoriadna ÚZ

Mimoriadna účtovná závierka sa zostavuje v osobitných prípadoch uvedených v Zákone o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, najmä pri zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie, vstupom do likvidácie a vyhlásením konkurzu.