Sociálny fond

Sociálny fond tvorí každý zamestnávateľ, právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba s miestom trvalého pobytu alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, napr. v služobnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu.

Poznámka:

Štatút zamestnanca nemajú napr. starostovia obcí, primátori miest, predsedovia VÚC, riaditelia š. p., členovia štatutárnych orgánov, spoločníci spoločností s r. o., konatelia, iné osoby alebo osoby vykonávajúce práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V záujme zachovania rovnakého postavenia zamestnanca u ktoréhokoľvek zamestnávateľa nemožno použiť sociálny fond na akýkoľvek účel, ale len na účel realizácie sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Príspevky zo sociálneho fondu sa musia zamestnancom poskytovať v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných pracovných vzťahov. Osobitným predpisom sa rozumie zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich zamestnávateľ vo vnútornom predpise.

Adresátom príspevku zo sociálneho fondu je zamestnanec, resp. rodinný príslušník zamestnanca a poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do dôchodku, nie nepomenovaná skupina zamestnancov. Príspevky poskytnuté zamestnancovi (aj bývalému) a jeho rodinným príslušníkom tvoria u zamestnanca úhrn jeho príjmov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) príjmami zo závislej činnosti sú aj príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde. Príjmom z prostriedkov sociálneho fondu sa rozumie každý poskytnutý príspevok bez ohľadu na to, či sa poskytuje zamestnávateľom ako peňažné alebo nepeňažné plnenie.

Ak zamestnávateľ poskytne plnenie zo sociálneho fondu, ktoré nie je podľa § 3 ods. 2 alebo § 5 ods. 5 zákona o dani z príjmov predmetom dane z príjmov, resp. podľa § 9 alebo § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov oslobodené od zdanenia, uvedené ustanovenia nie sú týmto dotknuté. To znamená, že ak zamestnávateľ poskytne plnenie zamestnancovi zo sociálneho fondu, ktoré podľa zákona o dani z príjmov nie je predmetom dane alebo je oslobodené od dane, plnenie sa nezdaňuje.

Ak však zamestnávateľ poskytne príspevok zo sociálneho fondu, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane, potom sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona o dani z príjmov a tento príspevok poskytnutý zo sociálneho fondu sa zdaní obdobne ako ostatný príjem zo závislej činnosti, t. j. preddavkovo v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ vyberie preddavok na daň vo výške 19 % z úhrnu zdaniteľných príjmov (peňažných aj nepeňažných príjmov) zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie. Príjmy z prostriedkov sociálneho fondu nemožno oddelene zdaňovať, sú súčasťou všetkých hrubých zdaniteľných príjmov zamestnanca.

Zdaniteľné príjmy z prostriedkov sociálneho fondu sa započítavajú do úhrnu hrubých zdaniteľných príjmov zamestnanca na účely posúdenia nároku na daňový bonus a aj na účely uplatnenia a priznania zamestnaneckej prémie.

Poznámka:

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorý vymedzuje sociálne poistenie, ustanovuje, aby fyzické osoby, ktoré patria do okruhu zamestnancov a ktoré sú povinné odvádzať daňz príjmupodľa § 5 zákona o dani z príjmov, zo zárobkovej činnosti, z ktorej majú príjem zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti, boli sociálne poistené a boli povinné platiť poistné na sociálne poistenie.

Zákon o sociálnom poistení vymedzuje napr. v § 3 ods. 1 písm. a) zárobkovú činnosť ako činnosť vyplývajúcu z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu. Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva takúto zárobkovú činnosť, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, príspevkov nadoplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, a príjmov zamestnanca poskytovaných zamestnávateľom podľa osobitného predpisu.

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje zdravotné poistenie, vymedzuje zárobkovú činnosť ako činnosť vyplývajúcu z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, okrem napr. príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zárobkovou činnosťou nie je podľa tohto zákona napr. činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane. Pre účely zdravotného poistenia nie je podstatné, aký právny vzťah je uzavretý. Podstatné je, že z tohto právneho vzťahu sa poberá zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov.

Účelom týchto zmien v zdravotnom poistení, rovnako ako v sociálnom poistení, je naplniť ciele, zjednotiť výber daní, cla a poistných odvodov.

Oblasť použitia príspevku zo zamestnávateľom vytvoreného sociálneho fondu upravuje § 7 zákona o sociálnom fonde. V nasledujúcej časti príspevku uvedieme niektoré okruhy príspevkov poskytnutých zamestnávateľom zo sociálneho fondu, tieto prepojíme na daňové hľadisko.