Nové poplatky

V čiastke Zbierky zákonov č. 72 vyšiel pod číslom  286/2012 Z. z. zákon, ktorým sa mení dopĺňa  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1. októbra 2012 sa uvedenou novelou zvyšujú poplatky v oblasti verejnej správy, dopravy či v rámci stavebnej činnosti. Aj niektoré poplatky, ktoré sa na prvý pohľad nezmenili, sa po novom budú vypočítavať inak.

Vyššie poplatky budú pri prvom zápise motorového vozidla kategórie L, M1 a niektorých typov kategórie N1 do evidencie vozidiel. Pri prvej registrácii áut budú rozdielne poplatky v závislosti od výkonu motora.

V stavebnej oblasti dochádza napr. k zmene sadzieb za stavebné povolenie vo vzťahu k právnickým osobám, za predĺženie platnosti stavebného povolenia či za kolaudačné rozhodnutie.

V rámci novely zákona o správnych poplatkoch sa mení aj zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Zmeny čakajú aj zákon o hazardných hrách, kde sa napríklad upravuje percento odvodu do štátneho rozpočtu pri číselných lotériách, a to z 18 na 20 %.

Prehľad niektorých poplatkov:

Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v SR, ak je výkon motorado 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie Ns najviac tromi miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov – 33 eur

Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1,okrem kategórie Ns najviac tromi miestami na sedenie, do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je výkon motora:

nad 80 kW do 86 kW                   – 167 eur

nad 86 kW do 92 kW                   – 217 eur

nad 92 kW do 98 kW                   – 267 eur

nad 98 kW do 104 kW                 – 327 eur

nad 104 kW do 110 kW                – 397 eur

nad 110 kW do 121 kW                – 477 eur

nad 121 kW do 132 kW                – 657 eur

nad 132 kW do 143 kW                – 787 eur

nad 143 kW do 154 kW                – 957 eur

nad 154 kW do 165 kW              – 1 157 eur

nad 165 kW do 176 kW              – 1 397 eur

nad 176 kW do 202 kW              – 1 697 eur

nad 202 kW do 228 kW              – 2 047 eur

nad 228 kW do 254 kW              – 2 467 eur

nad 254 kW                               – 2 997 eur

Prvý zápis držiteľa motorového vozidla ostatných kategórií alebo prípojného vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov – 33 eur

Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil) do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov – 33 eur

Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla  do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov – 33 eur

Pri stavbe rodinného domu sa doteraz za žiadosť o stavebné povolenie zaplatil poplatok 33 eur, po novom sa výška poplatku vypočíta podľa obstavaného priestoru:

 • stavebné povolenie pre dom do 600 m3 – 33 eur
 • za každých ďalších začatých 100 m3– 20 eur

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

Pri stavbe rodinného domu:

 • do 600 m3 pre fyzickú osobu – 16,50 eura
 • do 600 m3 pre právnickú osobu – 50 eur
 • a za každých ďalších začatých 100 m3 pre právnickú aj fyzickú osobu – 10 eur

Na ostatné v prílohe neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb:

 • s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3 000 m3 vrátane –  500 eur
 •  a za každých ďalších začatých 1 000 m3 obostavaného priestoru – 150 eur

Dodatočné povolenie – trojnásobok základnej sumy bežného povolenia

Stavebné povolenie na zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu – 100 eur (pred novelou 23)

Zmeny na dokončených stavbách rodinných domov – 100 eur (pred novelou 23)

Zmena užívania stavby – 30 eur (pred novelou 16,50)

Drobné stavby, udržiavacie práce, úpravy, rekonštrukcie a opravy bez stavebného povolenia, ohláška stavebnému úradu – 10 eur (pred novelou bez poplatku)

Stavebné povolenie na stavbu garáže – 30 eur (pred novelou 23)

Žiadosť o stavebné povolenie na ostatné v prílohe neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením:

 • s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3 000 m3 vrátane – 1 000 eur
 • za každých ďalších začatých 1 000 m3 obostavaného priestoru – 300 eur

Povolenie na odstránenie stavby:

 • pre fyzickú osobu – 16,50 eura (pred novelou 6,50)
 • pre právnickú osobu – 200 eur (pred novelou 6,50)

Urýchlený vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní – 266 eur (pred novelou 265,50)

Poplatok za vklad do katastra nehnuteľností (návrh elektronicky) – 133 eur (pred novelou 130)

Návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov – 33 eur (pred novelou 16,50)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia pre právnické osoby – 100 eur (pred novelou 16,50)

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia:

 • do 15 m2 – 60 eur (pred novelou 49,50)
 • od 15 do 40 m2 – 200 eur (pred novelou 49,50)
 • nad 40 m2 – 430 eur (pred novelou 49,50)

Strata rodného listu – 5 eur (pred novelou 1,50)

Osvedčenie podpisu na listine – 1,50 eura (pred novelou 0,50)

Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu – 5 eur (pred novelou 3)

Výpis z matriky, s výnimkou prvého výpisu z knihy narodení, manželstiev a úmrtí – 5 eur (pred novelou 1,50)

Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom SR – 250 eur (pred novelou 165,50)

Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky – 25 eur (pred novelou 16,50)

Za zrušenie občianstva SR od 15 do 18 rokov – 350 eur (pred novelou 331,50)

Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly – 100 eur (pred novelou 66)

Žiadosť o schválenie spôsobilosti trenažéra pre autoškolu – 100 eur (pred novelou zadarmo)

Za skúšku vodiča taxislužby – 50 eur

Vydanie preukazu vodiča taxíku – 50 eur

Poplatok za výpis z registra trestov a odpis registra trestov – 4 eurá (pred novelou 3)

Pri žalobách na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom – paušálny súdny poplatok 20 eur (pôvodný vládny návrh bol až do výšky 16 596 eur)

Za preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o priestupku na základe žaloby – 35 eur

Rovnako sa na základe novely posúva termín zrušenia kolkových známok z januára 2013 na január 2014.Dôvodom tejto zmeny sú úvahy o zabezpečení centrálneho riešenia výberu a zúčtovania poplatkov, ktoré bude možné platiť aj novými modernými spôsobmi ako je platobná karta, SMS či internet.

Nadväzne na posunutie účinnosti zrušenia kolkových známok od 1. januára 2014 upravujú dátumy rozhodujúcich skutočností spojených s vydávaním, používaním a vyúčtovaním kolkových známok. Podľa navrhovaných úprav sa kolkové známky budú predávať do 31. decembra 2013 a používať ich na úhradu správnych a súdnych poplatkov bude možné do konca septembra 2014.

Zakúpené a nepoužité kolkové známky bude možné vrátiť prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica a žiadateľovi sa do 30 dní vráti hodnota kolkových známok po overení ich pravosti.