DANE 2012

Develop Consult poskytuje jednorázové vyhotovenie daňového priznania za rok 2012 a kompletné spracovanie dokladov:

Fyzická osoba typ B – živnostníci: 30 Eur bez DPH

Právnická osoba – firmy, s.r.o.: 60 Eur bez DPH.

Cena zahŕňa kompletné spracovanie dokladov vrátane účtovnej závierky a vyhotovenie daňového priznania Dani z príjmov pre rok 2012 pri objeme max.500 účtovných položiek.

Daň je platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca, a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti.

Sústava či zoznam daní, ktoré sa vyberajú resp. môžu vyberať na sledovanom území, sa nazýva daňová sústava. Napríklad daňová sústava Slovenska bola veľmi podstatne zmenená v roku 1993.