Zákaz hotovosti

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon“) sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur, ak odovzdávajúcim alebo príjemcom je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Z uvedeného vyplýva, že v súlade s § 4 ods. 1 sa musí bezhotovostne uhradiť celá suma platby prevyšujúca 5 000 eur, nie len časť platby nad príslušný limit.
Podľa § 6 ods. 2 zákona hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Ako uvádza dôvodová správa k zákonu, navrhnuté ustanovenie má za cieľ určiť hodnotu platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko plnení, napriek tomu, že ide o plnenie z jedného právneho vzťahu, napr. na základe jednej zmluvy (ale platba je rozdelená na niekoľko záloh). Medzi takéto platby vyplývajúce z jedného právneho vzťahu nie je považovaný napr. opakovaný nákup tovarov medzi rovnakým kupujúcim a predávajúcim alebo opakujúce sa obchody, kedy každý obchodný vzťah je uzatvorený a platený osobitne. Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že v prípade, ak je uzatvorená nájomná zmluva, v ktorej je určená napr. ročná alebo mesačná výška nájomného, z ktorej vyplýva, že počas trvania tejto nájomnej zmluvy bude súčet platieb nájomného viac ako 5 000 eur, tak po 1. januári 2013 nesmú byť (podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona) platby nájomného odovzdané a prijaté v hotovosti. Takéto platby nájomného musia byť uhradené napr. bankovým prevodom, vkladom na účet, prostredníctvom poštového platobného styku ap.