Marec

Termín zákonnej
povinnosti

Charakteristika zákonnej povinnosti

Povinná osoba
a zákon v platnom znení

Sankcie za nedodržanie termínu zákonnej povinnosti

do 3 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne pracovný úraz, ktorý si vyžiadal lekárske
ošetrenie alebo dočasnú pracovnú neschopnosť.
Predložiť pobočke Sociálnej poisťovne evidenciu na účely sociálneho
poistenia pri uplatnení nároku na dôchodkovú
dávku alebo pri skončení pracovného pomeru.
Po 10. dni trvania dočasnej
pracovnej neschopnosti zamestnanca odstúpiť pobočke tlačivo, ktorým
sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 3 pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti
podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej dani z alkoholických
nápojov.

Osoba povinná
platiť daň

podľa
§ 12 ods. 3, § 26 ods. 3,§ 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.

o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 3 pracovných
dní

Po dni vzniku daňovej povinnosti odvodspotrebnej dane z alkoholických
nápojov.

Osoba povinná
platiť da
ň
podľa
§ 12 ods. 3, § 26 ods. 3,§ 28 ods. 2, § 29 ods. 4 a § 64 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.

o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za ka
ždý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky
omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 5 pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti
podať colnému úradu daňové priznanie k spotrebnej
dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť
nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná
platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 5 pracovných
dní

Po dni
vzniku daňovej povinnosti
odvod spotrebnej dane:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov,
 • z alkoholických nápojov,

ak daňová povinnosť
nevznikla dňom prevzatia na daňovom území.

Osoba povinná
platiť daň

§ 31 ods. 7 zákona č. 98/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
§ 29 ods. 7 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
§ 26 ods. 6 a § 30 ods. 9 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí
, ak nepresiahne 10 €.

do 7 dní

Od nadobudnutia nového dopravného prostriedku (§ 11 ods. 12 zákona o DPH) z iného členského štátu podať daňové priznanie
k DPH.
V rovnakej lehote zaplatiť daň.

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre
DPH

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 8. 3.
2012

Odvod preddavku na verejné zdravotné
poistenie za február 2012 za samostatne
zárobkovo činné osoby uvedené v
§ 11 ods. 1 písm. b) a za osoby uvedené v § 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení, ktoré nie sú zamestnancami,
SZČO ani osobami, za ktoré platí poistné štát.

Samostatne zárobkovo činná
osoba a osoba uvedená v
§ 11 ods. 2
§ 17 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej
sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku
za každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 8. 3.
2012

Odvod poistného na nemocenské a dôchodkové
poistenie, poistného do rezervného fondu solidarity, ako aj poistného
na poistenie v nezamestnanosti povinne poistenými a dobrovoľne poistenými
fyzickými osobami za február 2012.

Povinne
poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne
poistená osoba

§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného
(do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

do 8. 3.
2012

Odvod poistného na dôchodkové
po
istenie za zamestnancov s nepravidelným príjmom
uvedených v
§ 4 ods. 2, ak boli príjmy vyplatené vo
februári 2012
.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného
(do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

do 8 dní

Oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni
zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla
bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov.

Platiteľ
poistného – zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo
činná osoba

§ 23 ods. 8 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Písomne vykázať výšku preddavku na poistné
svojej zdravotnej poisťovni pri vzniku povinnosti platiť poistné ako SZČO.
Táto povinnosť sa týka aj SZČO, ktoré si splnili povinnosť registrácie
na jednotnom kontaktnom mieste pri získaní oprávnenia na podnikanie.

Samostatne zárobkovo činná
osoba

§ 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni:

 • zmenu alebo vznik platiteľa poistného,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť zaňho poistné,
 • zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného.

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť príslušnej
zdravotn
ej poisťovni, že:

 • vykonáva činnosť zamestnanca v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je tam aj zdravotne poistená,
 • sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je tam aj zdravotne poistená a na území SR nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 4 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Poistenec je povinný
oznámiť zdravotnej poisťovni vznik skutočností uvedených
v
§ 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) zákona o zdravotnom
poistení
, (keď platiteľom poistného začína, resp. prestáva
byť štát).

Poistenec
(fyzická osoba)

§ 23 ods. 3 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.
Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 dní

Oznámiť
zamestnávateľov
i:

 • zmenu zdravotnej poisťovne,
 • údaje rozhodujúce pre určenie, č. je alebo nie je poistencom štátu (PN, RP, poberateľ dôchodku a pod.),
 • údaje rozhodujúce pre zmenu sadzby poistného na verejné zdravotné poistenie.

Zamestnanec
§ 23 ods. 6 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Poistenec zodpovedá zdravotnej poisťovni za škodu, ktorá jej vznikne
neplnením oznamovacej povinnosti.

do 8 d

Písomne oznámiť na
tlačive určenom Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
vznik platiteľa podľa § 11 ods. 5 zákona.

Zamestnávateľ
§ 24 písm. k) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 pracovných
dní

Písomne oznámiť príslušnej
zdravotnej poisťovni
zmenu platiteľa poistného:
zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch
pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“
za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.
Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu
oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ,
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného
podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do konca
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po mesiaci,
v ktorom došlo
k zmene platiteľa
poistného

Písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni
skutočnosť, kedy platiteľom poistného začína,
resp. prestáva byť štát:

zamestnávatelia podaním „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch
pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“
za zamestnancov, ostatní podaním „Oznámenia poistenca/platiteľa
poistného“.
Ak má zamestnávateľ najmenej 3 zamestnancov, je povinný túto zmenu
oznamovať príslušnej ZP výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ,
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného
podľa
§ 11 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.

§ 24 písm. c) zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta do výšky 3 319 € za nesplnenie povinností.

do 8 dní

Prihlásiť sa na NP a DP v pobočke Sociálnej
poisťovne, v rovnakej lehote sa z týchto poistení odhlásiť.
Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne prerušenie NP a DP.
Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu mena, priezviska, trvalého
pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný
pobyt.
Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu štátu a štát, na ktorého
území vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Samostatne
zárobkovo činná osoba

§ 228 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Prihlásiť sa do registra
zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou a v rovnakej lehote
sa z registra zamestnávateľov odhlásiť.
Oznámiť prerušenie NP, DP a poistenia v nezamestnanosti zamestnanc
a.
Oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej
a rodičovskej dovolenky.
Oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu štátu, na území ktorého zamestnanec
vykonáva prácu.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne zmenu
svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov.
Oznámiť Sociálnej poisťovni zmenu mena a priezviska zamestnanca.
Predkladať Sociálnej poisťovni záznam o pracovnom úraze a výsledky
vyšetrovania pracovných úrazov a hlásenia o zistení chorôb z povolania.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

pred vznikom
poistenia a vznikom
pracovnoprávneho
vzťahu

Prihlásiť zamestnanca
na NP, DP a poistenie v nezamestnanosti (
pracovná zmluva) a prihlásiť zamestnanca na účely úrazového
a garančného poistenia (dohody) v pobočke Sociálnej
poisťovne.
Zamestnávateľ je povinný túto
zmenu oznamovať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

deň nasledujúci
po zániku
poistenia a po
zániku
pracovnoprávneho
vzťahu

Odhlásiť zamestnanca
z poistenia – NP, DP, poistenie v nezamestnanosti (
pracovná zmluva) a úrazové, garančné poistenie (dohody) – v pobočke Sociálnej
poisťovne.
Zamestnávateľ je povinný túto
zmenu oznamovať výlučne elektronicky
.

Zamestnávateľ
§ 231 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 8 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne platobnú
neschopnosť zamestnávateľa.

Zamestnávateľ,
predbežný správca konkurznej podstaty, resp. správca konkurznej
podstaty

§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do 10 dní

Oznámiť pobočke Sociálnej
poisťovne všetky informácie súvisiace s poskytnutím dávky garančného
poistenia.
Súčasne predložiť aj potvrdenie o nárokoch zamestnanca z pracovného
pomeru.

Zamestnávateľ,
predbežný správca konkurznej podstaty, resp.
správca konkurznej podstaty
§ 234 zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Pokuta až do výšky 16 596,96 €.

do výplatného
termínu

Odvod preddavku na verejné
zdravotné poistenie plateného zamest
nancom a zamestnávateľom z príjmov za február 2012.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej ce
ntrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku
za každý deň omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do výplatného
termínu

Odvod poistného na nemocenské,
dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného
na poistenie v nezamestnanosti a p
oistného do rezervného fondu solidarity plateného
zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za február 2012.
V lehote splatnosti predložiť pobočke SP výkaz poistného a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie.
Zamestnávateľ je povinný odosielať
mesačné výkazy a výkazy príspevkov výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.
o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy p
oistného (do výšky3,32 € sa nevyrubí).

do výplatného
termínu

Tvorba sociálneho fondu vo výške stanovenej zákonom
zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na
výplatu za mesiac február 2012.

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994
Z. z.

v znení zákona č.
591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzk
och, najviac vo výške 100 000 €.

do 5 dní
po
výplatnom
termíne

Prevod finančných prostriedkov
sociálneho fondu na osobitný účet (najneskôr do konca kalendárneho
mesiaca).

Zamestnávateľ
§ 6 ods. 2 zákona č. 152/1994
Z. z.

v znení zákona č.
591/2007 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch,
najviac vo výške 100 000 €.

do 5 dní po
výplatnom
termíne

Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej
činnosti zamestnancov z príjmov za február 2012.

Zamestnávateľ
§ 35 ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej
sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do
uplynutia lehoty na vykonanie ročného zúčtovania, najneskôr do
uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 12.
3. 2012

(namiesto soboty
10. 3. 2012)

Vystaviť a doručiť zamestnancom doklad o súhrnných
údajoch uvedených na mzdovom liste za rok 2011, ak nepožiadali
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Zamestnávateľ
§ 39 ods. 5 písm. a) zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15.
3. 2012

Odvod dane z príjmov vyberanej
zrážkou z príjmov vyplatených, poukázaných alebo p
ripísaných v prospech daňovníka vo februári 2012.
Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ
dane – fyzická a právnická osoba

§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby
ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie za štyri
roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15.
3. 2012

Odvod preddavku na zabezpečenie dane v prípade úhrady
vykonanej vo februári 2012v prípade
daňovníkov, ktorí nemajú na území SR trvalý pobyt, sídlo ani
sa tu obvykle nezdržujú, vo výške sadzby dane podľa
§ 15.

Oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane.

Platiteľ
dane – fyzická a právnická osoba

§ 44 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej
sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý deň omeškania,
najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15.
3. 2012

Oznámiť Colnému úradu
Bratislava podľa z
ahraničných zástupcov

 • množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch za február 2012,
 • celkové množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca februára 2012.

Prevádzkovateľ
daňového skladu pre zahraničných zástupc
ov
§ 33 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 20.
3. 2012

Predložiť žiadosť
o registráciu platiteľa DPH v pr
ípade, ak obrat za najviac 12 predchádzajúcich
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 €.
Platí pre zdaniteľnú osobu, ktorá má sídlo, miesto podnikania
alebo prevádzkareň v tuzemsku a ak nemá také miesto, ale má bydlisko
v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

Zdaniteľná
osoba

§ 4 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

pred prijatím
služby

Predložiť žiadosť
o registráciu p
latiteľa DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá
nie je platiteľom, je príjemcom služby, pri ktorej je povinná platiť
daň podľa
§ 69 ods. 3 zákona.

Zdaniteľná
osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

pred dodaním
služby

Predložiť žiadosť
o registráciu platiteľa DPH v prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá
nie je platiteľom a ktorá má v tuzems
ku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko
alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je
miesto dodania podľa
§ 15 ods. 1 zákona v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť
daň je príjemca služby.

Zdaniteľná
osoba

§ 7a zákona č. 222/2004 z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do 20.
3. 2012

Podať elektronicky súhrnný výkaz dane z pridanej hodnoty za február 2012 pre platiteľov
DPH, ktorí uskutočňujú intrakomunitárne dodávky v rámci Európskej
únie, ak hodnota dodaných tovarov v príslušnom štvrťroku a v predchádzajúcich
4 kalendárnych štvrťrokoch presiahla hodnotu 100 000 €.

Registrovaný
pl
atiteľ DPH
§ 80 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 26.
3. 2012
(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Podať daňové
priznanie k DPH
za február 2012, ak je zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac. Podáva
sa i negatívne daňové priznanie.
Platiteľ registrovaný podľa
§ 5 a § 6(zahraničná osoba) nie je povinný podať DP, ak
mu nevznikla daňová povinnosť alebo právo na odpočítanie dane, s výnimkou platiteľa, ktorý
v zdaňovacom období dodal tovar oslobodený od dane podľa
§ 43alebo § 47 alebo dodal tovar podľa § 45.

Registrovaný
platiteľ DPH s mesačným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 26.
3. 2012
(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Zaplatiť daňovú povinnosť DPH za február 2012.

Registrovaný platiteľ
DPH s mesačným zdaňovacím obdobím

§ 78 zákona č. 222/2004 Z. z.
o DPH

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne
10 €.

do 26.
3. 2012

(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Podať colnému úradu
daňové priznanie k spotrebnej dani:

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za február
2012.

Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.
Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z minerálneho oleja
nepresiahne 5 €,nie je povinný predložiť
daňové priznanie ani zaplatiť daň (
§ 14).

Osoba povinná
platiť daň

zákon č.
98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z.
s potrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 26.
3. 201
2
(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Zaplatiť spotrebnú
daň

 • z minerálneho oleja,
 • z tabakových výrobkov

za február
2012.

Osoba povinná
platiť daň

zákon č.
98/2004 Z. z.
o spotrebnej dani z minerálneho oleja
zákon č.
106/2004 Z. z.
s potrebnej dani z tabakových výrobkov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky o
meškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 26.
3. 2012

(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Podať colnému úradu
daňové priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov

za február 2012.
Podáva sa aj za obdobie, v ktorom nevznikla daňová povinnosť.
Na platiteľa dane, ktorému vznikla daňová povinnosť len z tichého
vína, sa povinnosť podať daňové priznanie nevzťahuje.

Osoba povinná
platiť daň

§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 26.
3. 2012
(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za február 2012.

Osoba povinná platiť daň
§ 12 ods. 2 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškan
ia, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 26.
3. 2012

(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Podať colnému úradu
daňové priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za február 2012.

Malý
samostat
ný pivovar
§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 26.
3. 2012

(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za február 2012.

Malý
samostatný pivovar

§ 66 ods. 6 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základn
ej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 26.
3. 2012
(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Podať daňové
priznanie k
spotrebnej dani z alkoholických
nápojov za február 2012
.

Prílohou daňového priznania je zoznam pestovateľov s uvedením vyrobeného
a skutočne prevzatého množstva liehu, s uvedením dátumu výroby liehu
a kópia žiadosti o výrobu destilátu.

Prevádzkovateľ
liehovarníckeho závodu na pe
stovateľské pálenie ovocia
§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

Pokuta do výšky 166 € za uvedenie
nepravdivých údajov v prílohe.

do 26.
3. 2012

(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Zaplatiť spotrebnú daň z alkoholických
nápojov za február 2012.

Prevádzkovateľ
liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia

§ 49 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania
sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 26.
3. 2012

(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Oznámiť colnému úradu
množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom
území za kalendárny mesiac
február 2012 v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny
cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet.

Osoba povinná
platiť daň

§ 9 ods. 26 zákona č. 106/2004
Z. z.
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 26.
3. 2012

(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Podať daňové
priznanie colnému úradu k spotrebnej dani:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za február
2012.

Ak daňová povinnosť platiteľa spotrebnej dane z elektriny, uhlia
a zemného plynu nepresiahne 3,31 €, nie je povinný
podať daňové priznanie ani zaplatiť daň, to neplatí, ak daňová
povinnosť pri spotrebnej dani z uhlia vznikne podľa
§ 21 ods. 2 písm. a).

Osoba povinná
platiť d

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 26.
3. 2012
(namiesto nedele
25. 3. 2012)

Odvod spotrebnej dane:

 • z elektriny,
 • z uhlia,
 • zo zemného plynu

za február
2012.

Osoba povinná
platiť daň

§ 12, § 24 a § 36 zákona č. 609/2007
Z. z.
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za k
aždý deň omeškania, najdlhšie za štyri roky
omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 4.
2012
(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov právnických osôb
(mesačné preddavky) za mesiac
marec 2012
vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
pri použití platnej sadzby dane podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 16 596,96 €
§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.
Ú
rok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov fyzických osôb
(mesačné preddavky) za mesiac
marec 2012
vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti
zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti podľa
§ 11platné v roku 2012 a pri použití sadzby dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 16 596,96 €
§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najd
lhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov právnických osôb
(štvrťročné preddavky) za
1. štvrťrok 2012 vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
pri použití platnej sadzby dane podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Právnická
osoba,
ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 1 659,70 € a nepresiahla 16 596,96 €
§ 42 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie da
ňového priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Úhrada preddavkov na daň
z príjmov fyzických osôb
(štvrťročné preddavky) za
1. štvrťrok 2012 vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti
zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti podľa
§ 11platné v roku 2012 a pri použití
sadzby dane podľa
§ 15 zákona o dani z príjmov.

Fyzická osoba, ktorej posledná známa daňová povinnosť bola
vyššia ako 1 659,70 € a nepresiahla 16 596,96 €
§ 34 zákona č. 595/2003 Z. z.

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB
(najmenej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie
do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 4.
2012
(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Podať daňové
priznanie k dani z príjmov právnických osôb
za rok 2011.
Podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2011.

Daňovník
dane z príjmov právnických a fyzických osôb

§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 16 000 €.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Zaplatiť daň z príjmov
právnických osôb
za rok 2011.
Zaplatiť daň z príjmov fyzických osôb za rok 2011.

Daňovník
dane z príjmov právnických a fyzických osôb

§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.
Úro
k z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Odvod mesačného preddavku
na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane,
ak celková predpokladaná daň presiahne
8 292 €.

Daňovník
dane z motorový
ch vozidiel
§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmen
ej 15 %) za každý deň omeškania, najdlhšie do
uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiahne 10 €.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Odvod štvrťročného preddavku
na daň z motorových vozidiel vo výšk
e 1/4 predpokladanej dane za 1. štvrťrok 2012, ak
predpokladaná daň presiahne 660 €a nepresiahne 8 292 €.

Daňovník
dane z motorových vozidiel

§ 91 zákona č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie do uplynutia lehoty na podanie daňového
priznania.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak
nepresiahne 10 €.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Predloženie prehľadu o zrazených
a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej
prémii a o daňovom bonuse
za február 2012.

Zamestnávateľ
§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Výpočet dane a ročné zúčtovanie
preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
zo závislej činnosti za rok 2011.
Termín na priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie.

Zamestnávateľ
§ 32a a § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pokuta vo výške 15 € za každého zamestnanca, ktorý požiadal o vykonanie
ročného zúčtovania, až do výšky 30 000 €za všetkých zamestnancov.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Predloženie hlásenia
o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmo
v fyzických osôb zo závislej činnosti, o zrazených
preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za rok 2011.

Zamestnávateľ
§ 49 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Odvod poplatku za neplnenie
povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
na celkovom počte svojich zamestnancov.

Zamestnávateľ
§ 65 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti

Pokuta do výšky 16 596,95 €.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Odvod preddavku na verejné
zdravotné poistenie plateného zamestnancom a zamestnávate
ľom z príjmov za február 2012, ak nie
je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. marca 2012.

Zamestnávateľ
§ 17 ods. 1 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej
centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň
omeškania (najnižšia úroková sadzba je 15 %).

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Povinnosť preukázať
príslušnej zdravotnej pois
ťovni obdobie poistenia v cudzine potvrdením o zdravotnom
poistení v cudzine.

Poistenec
§ 23 ods. 12 zákona č. 580/2004
Z. z.

o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 331 € za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

do 2. 4.
2012
(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Predložiť zdravotnej
poisťovni doklad o oznámení daňovému úradu o predĺžení lehoty
na podanie daňového priznania za rok 2011.

Platiteľ
poistného

§ 19 ods. 2 zákona č. 580/2004
Z. z.
o zdravotnom poistení

Pokuta vo výške 165 € za nesplnenie povinnosti.

do 2. 4.
2012

(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Odvod poistného na nemocenské,
dôchodkové, úrazové a garančné poistenie, odvod poistného
na poistenie
v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu
solidarity plateného zamestnancom a zamestnávateľom z príjmov za február 2012, ak nie
je pevne stanovený termín výplat a boli vyplatené do 31. marca 2012.

Zamestnávateľ
§ 143 ods. 2 zákona č. 461/2003
Z. z.

o sociálnom poistení

Penále vo výške 0,05 % za
každý deň omeškania, maximálne do výšky dlžnej sumy poistného
(do výšky
3,32 € sa nevyrubí).

do 2. 4.
2012
(namiesto soboty
31. 3. 2012)

Uhradiť platby za služby verejnosti poskytované RTVS, ak sa úhrada platí mesačne. Pre
výšku úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov k prvému dňu obdobia,
za ktoré sa táto úhrada platí.

Platiteľ
úhrady

§ 7 zákona č. 68/2008 Z. z.
o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským
rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pokuta vo výške najmenej33,19 € až do výšky 165,96 €.

pred začatím
podnikateľskej
činnosti

Písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj (veľkoobchod, maloobchod,
ponúkanie na predaj)spotrebiteľského balenia liehu v
daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti. Colný úrad
vydá povolenie do 30 dní od podania žiadosti.

Právnická
osoba alebo fy
zická osoba v rámci podnikania
§ 54 ods. 3 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta uložená colným
úradom vo výške najmenej
332 € a najviac 3 319 €.

do 15 dní

Splatnosť dane odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie.

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba

§ 21, § 27, § 34a, § 49, § 57, § 64a § 73 zákona č. 582/2004 Z.
z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Úrok z omeškania vo výške
4-násobku základnej úrokovej sadzby ECB (najmenej 15 %) za každý
deň omeškania, najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.
Úrok z omeškania sa nevyrubí, ak nepresiah
ne 3 €.

do 30 dní
od vzniku alebo
zániku daňovej
povinnosti

Oznámiť správcovi
dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • daň za vjazd a zotrvanie motorovým vozidlom v historickej časti mesta,
 • daň za jadrové zariadenie,
 • daň z motorových vozidiel [okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a)].

Daňovník
– fyzická alebo právnická osoba

§ 18, § 27, § 34a, § 49, § 57,§ 64a, § 72, § 90 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Pokuta vo výške najmenej 5 €až do výšky 3 000 €, najviac do výšky
vyrubenej dane.

do konca
nasledujúceho
ka
lendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca

 • v ktorom bolo získané povolenie alebo oprávnenie na podnikanie,
 • v ktorom sa začala vykonávať iná samostatná zárobková činnosť alebo
 • v ktorom bola prenajatá nehnuteľnosť,

požiadať
správcu dane o registráciu.

Daňový
su
bjekt – fyzická a právnická
osoba

§ 49a ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať
daň z príjmov alebo preddavky na daň, alebo daň z príjmov vyberať, požiadať správcu dane o registráciu
ako platiteľ dane.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň z príjmov
alebo preddavky na
daň, alebo daň z príjmov vyberať, oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane zmeny v registrácii –
skutočnosť, že registrovaná
fyzická alebo právnická osoba sa stala platiteľom dane.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 3 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla stála prevádzkareň,
požiadať správcu dane o registráciu.

Daňový
subjekt – fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalendár
neho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom vznikla stála prevádzkareň,
oznámiť miestne príslušnému
správcovi dane vznik stálej prevádzkarne.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 5 zákona č. 595/2003
Z. z.
o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom nastali zmeny,
oznámiť správcovi dane zmenu
oznámených a zaregistrovaných údajov, najmä zánik daňovej povinnosti
.

Registrovaná
fyzická a právnická osoba

§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do konca
nasledujúceho
kalen
dárneho
mesiaca

Po uplynutí mesiaca,
v ktorom došlo k zrušeniu registrácie,
oznámiť správcovi dane zrušenie registrácie.
Do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia o zrušení registrácie vrátiť správcovi dane osvedčenie
o registrácii.

Registrovaná
fyzická a p
rávnická osoba
§ 49a ods. 6 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť
správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy
s daňovým subjektom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí,
na základe ktorej môže vzniknúť na území SR prevádzkareň alebo
daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb preňho pracujúcich na
území SR.

Daňový
subjekt
(rezident aj nerezident)
§ 49a ods. 9 zákona č. 595/2003
Z. z.

o dani z príjmov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť živnostenskému
úradu ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu
jeho funkcie.

Podnikateľ
– fyzick
á aj právnická osoba
§ 11 ods. 9 zákona č. 455/1991
Zb.

o živnostenskom podnikaní

Pokuta do výšky až 663 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov v žiadosti

 • o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov,
 • o vydanie odberného poukazu.

Užívateľský
podnik

§ 9 ods. 10 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu skutočností a údajov v žiadosti
o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

Prevádzkovateľ
daňového skladu

§ 15 ods. 7 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov uvedených v žiadosti

 • o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
 • o príležitostný príjem alkoholického nápoja z iného členského štátu v pozastavení dane.

Oprávnený
príjemca

§ 19 ods. 14 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov

 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a
 • v žiadosti o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.

Prevádzkovateľ
daňového skladu a oprávnený príjemca

§ 19 a § 23 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
zmenu údajov v žiadosti

 • o vydanie povolenia na predaj
  spotrebite
  ľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti.

Právnická
osoba alebo fyzická osoba v rámci podnikania

§ 54 ods. 7 písm. d) a ods. 14 písm. a) zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 15 dní

Oznámiť colnému úradu
nesplnenie podmienok, ktoré určujú
malý samostatný pivovar a uplatniť základnú sadzbu dane na pivo vyrobené
v kalendárnom roku.

Prevádzkovateľ
malého sam
ostatného pivovaru
§ 66 ods. 5 zákona č. 530/2011
Z. z.
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pokuta vo výške najmenej 30 €až do výšky 3 000 €.

do 6 mesiacov

Od dátumu,
ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, uložiť riadnu individuálnu
účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku
do registra účtovných závierok v
listinnej alebo elektronickej forme.

Účtovná
jednotka

§ 23a ods. 3 zákona o účtovníctve
č. 431/2002 Z. z.

Pokuta vo výške do 2 % z celkovej
sumy majetku vykázanej v súvahe, príp. vo výkaze o majetku a záväzkoch,
najviac vo výške 1 000 000 €.

pred nadobudnutím
tovaru v hodnote
13 941,45 € bez DPH

Registračná povinnosť na DPH pre povinnú osobu, ak nadobúda v tuzemsku
tovar z iného členského štátu. Povinnosť vzniká pred nadobudnutím
tovaru, ak celková hodnota tovaru bez dane dosiahne v kalendárnom roku
13 941,45 €.

Zdaniteľná
osoba – neplatiteľ DPH

Právnická osoba, ktorá nie
je zdaniteľnou osobou

§ 7 a § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Pokuta vo výške najmenej 60 €až do výšky 20 000 €.